Hoppa till innehåll

Biografi Mohammed Knut Bernström

Mohammed Knut Bernström är för mig lika ikonisk som han är mystisk. Jag tror inte att han på något vis försökte vara mystisk, utan snarare tvärtom så var han nog väldigt tydlig med sina åsikter. Han var onekligen en person med unika egenskaper och breda kompetenser. Mystiken runt honom grundar sig nog snarare i bristen på information om honom, hans liv, och alla hans bedrifter. Att han var ett geni är lika uppenbart som att solen går upp i öst. Varför finns det då så få omnämnanden om honom? Var det kanske obekvämt att han blev muslim? Det fanns troligtvis inte i den svenska politiken att en toppdiplomat plötsligt blev muslim. Detta måste ha skakat om en del i de politiska korridorerna. 
Denna artikel handlar om Mohammed Knut Bernström som var den personen som lärde mig Koranen. Han lärde mig Koranen och ledde mig in i Islam tolv år efter sin död.

Porträtt av Mohammed Knut Bernström konvertit till islam och geniet bakom den första egentligt korrekta koran översättningen till svenska.
Mohammed Knut Bernström konvertit till islam och geniet bakom den första egentligt korrekta översättningen av Koranen till svenska.

Svensk diplomat

Mohammed Knut Johan Richard Bernström (22 oktober 1919 – 21 oktober 2009) var en före detta svensk diplomat, som konverterade till islam. Han var också en muslimsk lärd och översättare av Koranen.

Som diplomat arbetade han i Spanien, Frankrike, Sovjetunionen, USA, Brasilien, Colombia, Venezuela och Marocko. Han var svensk ambassadör i Venezuela 1963–1969, Spanien 1973–1976 och Marocko 1976–1983.

Bernström hade en lång diplomatisk karriär som beskrevs som lysande, med en exceptionell förmåga att tränga in i främmande kulturer. Han framhöll att språket var nyckeln, och lärde sig bland annat japanska, arabiska, spanska och franska, och kom att medverka i många förhandlingar, bland annat inom politik gällande flyget. År 1970 blev det möjligt för det skandinaviska flygbolaget SAS, som enda västerländska flygbolag, att flyga genvägen över Sibirien till Japan. Detta var den så kallade Sibirienrutten för SAS flygningar mellan Skandinavien och Japan. Senare utökades detta även att gälla flyg till Beijing i Kina och den då Engelska kolonien Hong Kong.

Företrädare för Japan beskrev överenskommelsen med Sovjetunionen som “en stor diplomatisk triumf för skandinaverna med Bernström i spetsen”.

Bernströms religiösa uppfattning

Bernström var protestant från barndomen men övergick på 1950-talet till katolicismen. Senare lämnade han kristendomen och konverterade 1986 till islam, som han kommit i kontakt med under sin tid i Marocko.

Koranöversättare

På eget initiativ gick han i pension 1983, konverterade till islam 1986 och tog då namnet Mohammed. Bernström översatte Koranen till svenska under namnet Koranens Budskap. Förutom tolkningen har Bernström kommentarer, den ursprungliga arabiska skriften och historien om varje sura (kapitel). Bernströms utgåva av den kommenterad översättning av Koranen till modern svenska publicerades under namnet Koranens budskap (Proprius förlag, 1998). Denna tolkning har erhållit officiellt godkännande från det anrika al-Azhar-universitetets islamiska forskningsinstitution.

Efter Koranen började Bernström arbeta med en översättning av hadither, den publicerades dock aldrig under hans livstid.

Bild på den heliga Koranen på bönemattor.
Koranens Budskap är en Svensk översättning av Mohammed Knut Bernström Den heliga Koranen innehåller 114 suror.

Koranens budskap

Den fullständiga Koranen i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström med vägledande kommentarer samt den arabiska texten i original.

Mohammed Knut Bernström ägnade nästan 10 år av sin tid till att sammanställa denna första kompletta överföring av Koranens text till modern svenska. Den innehåller, förutom den svenska texten, även den arabiska grundtexten samt mycket rikliga kommentarer, huvudsakligen översatta från korantolkaren Muhammad Asads engelska utgåva.

Tystnaden runt Mohammed Knut Bernström

Varför finns det så lite information om Mohammed Knut Bernström? Var det politiskt ohanterbart på den tiden att han blev muslim? För mig är han en pionjär när det gäller att göra islam till en religion som blev tillgänglig för alla svenska. På samma sätt som katolska präster för tusen år sedan fick de nordiska hedningarna att tro på Gud, hjälpte Mohammed Knut Bernström oss att förstå koranen.

Mohammed Knut Bernström: Min väg till Islam

Här berättar Mohammed Knut Bernström själv och med sina egna ord om sin väg till islam. Här berättar han om de problem han hade med den kristna tron, hur han fann svar i Koranen och slutligen konverterade till islam. Han ska vid ett tillfälle ha beklagat att han hade kommit till Islam så sent i livet. Då påmindes han om att ordet ”om” inte borde användas i ett sådant sammanhang och att Profeten, må Gud välsigna honom och ge honom frid, istället rekommenderat oss att säga: ”Gud har bestämt det, och han har gjort som Han ville.” 


Al-Araish och Stockholm, 1 april 2001

Jag bekänner mig till Islam, förlåtelsens och barmhärtighetens religion, som jag har funnit efter ett långt liv som kristen (katolik), sedan jag på 1960-talet, Andra Vatikan-konciliets årtionde, kom till slutsatsen att den katolska Kyrkan, vars ledare vågat ta itu med de gamla gudstjänstritualerna av mer än tusenårig hävd, ge dem en modernare utformning och anförtro lekmännen en aktivare roll allt i syfte att vinna nya adepter och gjuta nytt liv i tron, att denna Kyrka genom sin plötsligt påkomna reformiver visade att den inte är en av Gud, alltings Skapare, en gång för alla given religion utan, åtminstone i stora delar, ett verk av människohänder. De uppgifter som detta koncilium eller ekumeniska kyrkomöte fick sig pålagda eller tilldelade sig själv rörde i princip enbart religionens ytterfasad, dess ritualer, seder och bruk, ingalunda likgiltiga eller betydelselösa, och att undersöka med vilka medel Kyrkan i någon mån kunde återerövra sin forna centrala ställning och sitt inflytande i samhället. Trons väsentliga innehåll, fastställt i den långa raden av dogmer och doktriner, utformade under århundradena på det ena kyrkomötet efter det andra eller i Vatikanens kammare, dvs. av människor, berördes däremot inte. Dogmer och doktriner, från den som antogs på kyrkomötet i Nicæa år 325 och bekräftades av mötet i Konstantinopel 581 och som ger definitionen av Jesu Kristi natur, på samma gång mänsklig och gudomlig, till den år 1854 av Pius IX fastslagna doktrinen att Jesu moder, Maria, ensam i mänsklighetens historia, hade undsluppit arvsynden, som annars enligt kristen tro belastar varje människa från födseln, eftersom hon hade avlats utan synd – doktrinen om Marias Obefläckade avlelse.

Islam är underkastelse

En på gudomlig uppenbarelse grundad religion måste, som jag ser det, vara universell, oföränderlig och tillämplig överallt. En sådan religion finns sedan snart 1400 år och dess namn är Islam, vilket på arabiska betyder “underkastelse under Guds vilja”; dess huvudkälla är en Skrift, Koranen eller på arabiska al- Qur’an, som innehåller de gudomliga ord som uppenbarades för Profeten Muhammed (Gvföh) åren 610 till 631, först i Mekka, sedan i Medina, och som i dag framstår för oss som en bok, indelad i 114 “suror” (kapitel).

Jag fick lära känna denna religion under en vistelse i Marocko vid den tid då min katolska tro sviktade inför det hårda slag som de förut nämnda reformerna innebar, beslutade under Andra Vatikan-konciliet. Jag såg med en gång den enastående skönheten i dess uttrycksformer, kallelsen till bön, också i nattens tysta timmar, bönens högtidliga ritual med nedfallet med pannan mot marken, det fysiska uttrycket för underkastelsen under Gud, världsalltets Herre, den unisona Koran-läsningen i moskén efter vissa melodiska regler etc., och jag tänkte att jag kanske här såg framför mig den fasta, oföränderliga religion jag sökte. Men dessa former av andlig skönhet som jag nu upplevde var ändå ingenting mer än just subjektiva upplevelser och jag kände ett uppenbart behov av intellektuell övertygelse, att finna ett sanningskriterium.

Al-Falaq

Det visade sig att Koranen själv skulle tillhandahålla detta kriterium, detta sanningsbevis. Jag läste i sura 113 följande ord: Säg: Jag söker skydd hos gryningens Herre, mot det onda i det som Han har skapat och jag sade mig att aldrig, under de 40 år som jag varit en medveten kristen, hade jag läst eller hört en klar, med logiken förenlig förklaring av ursprunget till det onda och till dettas roll i världen. Snarare har man låtit mig förstå – utan att säga det med just dessa ord – att det ondas ursprung måste sökas någon annanstans än i Guds skapelse. Men detta måste ju innebära att man tänker sig en annan “skapare” vid Guds sida. Bekänner sig då inte de kristna enligt den niceanska trosbekännelsen och i trots av Trefaldighetsdoktrinen till En Gud (“credo in unum Deum, Creatorem cœli et terræ”)? Där ligger problemets kärna och så kommer det att förbli.

SÄG: ”Jag söker skydd hos gryningens Herre,
mot det onda i det som Han har skapat,
mot det onda i nattens tätnande mörker,
mot det onda från dem som blåser på knutar,
och mot det onda i avunden från den som avundas.”

Koranen, Al-Falaq 113:1-5

Koranen ger förklaringar

Koranens förklaring är i allt fall direkt och otvetydig: det onda finns i Guds skapelse, det finns i handlingar utförda av dem som Gud har skapat. Otvivelaktigt är vi alla medvetna om det onda som omger oss och det som vi har inom oss. Och man kan gå ett steg längre utan att överge Koranen: det onda finns i världen och måste finnas där som ett element i och en grundförutsättning för ett övergripande moralsystem. Hur skulle vi annars kunna känna igen och välja det goda och det rätta, om inte det onda fanns? Hur kan man känna och värdesätta ljus, om inte dess motsats, mörker, finns? Man ser också begreppet ‘motsats’ (‘kontrast’) i Koranen.

Allt är skapat i motsatspar

I vers 49, sura 51, läser man: Allt som Vi har skapat har Vi skapat i motsatspar – på arabiska zawdjayn – och i 36:36: Stor i Sin härlighet är Han, som har skapat allt vad jorden alstrar, människorna själva och det som de saknar kunskap om, i motsatspar (al-azwadj). I sin kommentar till den först citerade versen säger den store Koran-exegeten från 1300- talet (e.Kr.) Ibn Kathir: “Allt som är skapat har skapats i par, himmel och jord, natt och dag, sol och måne, land och hav, ljus och mörker, tro och otro, liv och död, paradis och helvete, ja, till och med djur och växter.” Och den lärde syriern Muhammad Ali as-Sabuni, professor vid universitetet i Mekka, uppkallat efter kung Abd al-Aziz, uttrycker sig i sin Safwat at-tafasir i en kommentar till samma vers med citat av Mudjahid, ett stort namn i den generation som följde efter Profeten Muhammeds (Gvföh) följeslagare, på följande sätt: “Ordet ‘par’ (zawdjan-zawdjayn) syftar här på muqabilat, ting och väsen som står i motsättning till eller utgör kontraster till varandra eller som står i ett visst förhållande sinsemellan, såsom man och kvinna, himmel och jord, sol och måne, natt och dag, ljus och mörker, gott och ont.” Nu var jag tillfredsställd; jag hade funnit mitt sanningskriterium och jag var övertygad. (Ordet ‘motsatspar’ i de två citaten ovan är det som jag har använt i min Koran-tolkning i överensstämmelse således med As-Sabunis här återgivna förklaring.)

Mohammed Knut Bernström om Guds egenskaper

Men jag vill framhålla ytterligare något som man finner både i Koranen och i de profetiska “traditionerna” och som enligt min syn har en mycket stor betydelse i religionen Islam: Guds förlåtelse, Hans nåd och barmhärtighet. Om inte detta uttryck hade trubbats av genom alltför flitig användning, skulle man kunna säga att dessa ord svarar mot en tanke som går som en röd tråd genom Koranens hela text. Den hänger samman med idén att människan, fastän skapad i den bästa skapnad (95:4) dock är skapad svag (4:28) och, [underförstått, vad vore ni] om inte Gud visade er godhet och förbarmade Sig över er. Inget annat gudomligt attribut ges en motsvarande plats i Koran-texten. I 6:12 finner man detta uttryck: Gud har för Sig stadfäst nådens och barmhärtighetens [lag], varav vers 54 i samma sura ger ett eko. Varje sura i Koranen utom den nionde, har som inledning orden bismi ‘llahi ‘r-rahmani ‘r-rahim (I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!) och “Den Nåderike” är titeln på en sura, den 55e. Det förefaller mig alldeles klart att attribut som “Den förlåtande” och “Den Nåderike”, “Den Barmhärtige” helt motsvarar vad de kristna menar när de talar om Guds “kärlek”, en term för vilken de första kristna teologerna valde det grekiska ordet agape för att markera skillnaden mellan detta begrepp och kärleken människor emellan (eros). Men man måste hålla med om att ordet ‘kärlek’ knappast är på sin plats när det gäller att definiera ett gudomligt attribut, medan förlåtelse, som den uppriktigt ångerfulle syndaren kan uppnå, och barmhärtighet som Gud av nåd skänker Sin skapade varelse helt utan samband med hans eller hennes eventuella förtjänster, Koranens bi-ghayri hisab, är det däremot.

Guds nåd och barmhärtighet

För att bättre klargöra min tanke vill jag hänvisa till en tillförlitlig “tradition”, enligt vilken Gud säger:
[På Uppståndelsens dag] kommer de som förtjänat Pradiset att stiga in i Paradiset och de som förtjänat Helvetet att stiga in i Helvetet. Sedan skall Gud säga [till änglarna]: Gå [in i Helvetet] och sök ut dem i vars hjärtan det fanns så mycken tro [eller så mycket gott] som vikten av ett senapskorn och för ut dem. Och de kommer att föras ut, svedda och svartnade, och kastas i livets flod; ni har nog sett hur fjolårets gula, vissnade gräs vid flodstranden skjuter färska gröna skott. Så skall också de återkomma till livet.

– En skön bild, förefaller det mig, av Guds nåd och barmhärtighet i aktion, som enligt vers 156 i den sjunde suran når överallt och varom Gud enligt ännu en tillförlitlig “tradition” säger: Förvisso hinner Min nåd och Min barmhärtighet ifatt Min vrede. När jag har tillfälle att tala om Islam med icke-muslimer brukar jag särskilt framhålla följande punkter:

Islam är medelvägens religion

Islam är medelvägens religion, som avvisar alla ytterligheter. Tvång skall inte förekomma i trosfrågor, säger Koranen (2:256). Ingenting av det du tänker eller gör har värde inför Gud, om det inte bärs av inre övertygelse och är resultatet av ett fritt val.Det är jämviktens religion. Ge åt andra av det goda som Gud har låtit dig förfoga över, men inte på bekostnad av din och din familjs nödtorft. Vältra dig inte i lyx och överflöd, men gör inte heller askes till din målsättning. Vi arbetar och fastar i fastemånaden Ramadan under dygnets ljusa timmar, men vi vilar, äter och förströr oss när solen har gått ned och ständigt tackar vi Gud för Hans gåvor och förhärligar Honom. Om någon angriper oss, har vi rätt att försvara oss med samma mynt, men Koranen framhåller gång på gång det lovvärda i att glömma det onda som någon har gjort oss och att möta ont med gott. Det är enkelhetens religion. Den har inga andra dogmer än den att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammed är Hans Sändebud, den siste i den långa raden av gudomliga budbärare, som kom med det sista och slutgiltiga budskapet, nämligen Koranen. Den saknar prästerskap och sakrament och den ser människan stå ensam inför Gud, liksom vi alla vid tidens ände ensamma kommer att stå till svars för våra handlingar inför Honom.

Islam är tålamodets religion

Det är tålamodets och toleransens religion. Den manar oss att tala hövligt och försynt med dem som följer andra gudomliga uppenbarelser (nämligen de kristna och judarna) och att tävla med dem om att göra gott. I sura 22, Vers 69 säger Koranen: På Uppståndelsens dag skal Gud döma mellan er i de frågor som ni tvistade om- med undermeningen ”avstå därför hellre från fruktlösa ordstrider”. Vi bör inte gripa till vapen om vi inte själva först blir angripna; men om vi angrips, är det vår plikt att försvara vår frihet och vår tro. Om fienden vill fred, skal vi vara beredda att sluta fred. – I koranens text och i Profetens nedtecknade visdomsord ser jag en världsomfamnande tolerans som bryter udden av all trångsynt dogmatism och fundamentalistisk extremism.Det är sanningens religion, et tema som berörts ovan. Men jag hejdar mig i läsningen, varje gång med samma häpnad, när jag kommer till vers 30 i sura 21 där det heter att himlarna och jorden (en Koranens metonymi för världsalltet) utgjorde (en gång) en enda sammanhållen massa och Vi skilde dem åt eller till orden i vers 47 i sura 51:
Vi har byggt världsalltet och gett det en fast struktur och förvisso är det Vi som utvidgar det och, i fortsättningen av den först citerade versen: Vi har låtit alt liv uppstå ur vatten.

Islam är med oss varje dag

Häpnadsväckande är också Koranens upprepade varningar mot allt som innebär vanställande av eller åverkan på denna jord (fasad fi l-ard), häpnadsväckande särskilt för oss som lever i en tid då människorna till sist börjat inse att det som vi vant oss att kalla miljöförstöring utgör ett hot mot vår överlevnad och uppreser sig däremot. I vers 41 av sura 30 kulminerar varningarna: Ordningen har störts och fördärv har visat sig på fasta land och i havet, allt verk av människohand. Därför låter Han dem känna på några av (följderna av) deras handlingar; kanske kommer de att (ångra sig) och vända om. Islam är en religion som är med oss varje dag, eftersom vi ber fem gånger om dagen, vända mot Mekka, det geografiska ursprunget och brännpunkten för vår tro. Bönen är huvudformen för vår gudstjänst, den är ett band som binder oss samman och hinder oss att glömma att vi tillhör Gud och skall återvända till Honom. Så uppfattar jag några väsentliga aspekter av min religion och så läser jag ”min” Koran.

Av: Mohammed Knut Bernström


Jag vill gärna vidareutveckla denna artikel om Mohammed Knut Bernström. Hör gärna av dig om du vet något mer att berätta om honom.

Logotype med texten Räven på svenska, arabiska och transmitterad till al-Thaelab.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Missa inte nya artiklar!

Du kan få ett email när vi publicerar ett nytt inlägg.

Vi spammar inte! Läs mer i vår integritetspolicy

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer