Hoppa till innehåll

Meningen med livet | Vad är meningen med livet enligt islam?

Meningen med livet. Vad är meningen med livet? När jag var ung så brukade man säga att det var den frågan alla ställde sig. Det var den ultimata frågan som nästan alla frågade sig någon gång i sitt liv. Jag är personligen tveksam till att det är så i dag. Dagens människor verkar varken fundera över eller bekymrar sig om någonting som sträcker sig bortom det dagliga behovet av livets meningslösheter. 

Bild visande ett par i olika skaden i livet. Från att de är små bebisar, blir förälskade, bildar familj, blir gamla och slutligen visas två gravstenar.
Meningen med livet är en av de stora frågorna som jag trodde var olöslig tills jag läste Koranen – för där fann jag svaret…

Frågeställningen om vad ”meningen med livet” är har vanligtvis betydelsen av varför vi i huvudtaget lever eller existerar. Andra relaterade frågor inkluderar: ”Varför är vi här?”, ”Vad handlar livet om?” eller ”Vad är syftet med vår tillvaro?”

Jag förmodar att du, liksom jag, någon gång har stannat till och ställt dig själv frågorna:

  • Varför är jag här?
  • Hur kan jag vara här?
  • Vad är meningen med allt detta?
  • Vad är meningen med livet?

Innan vi försöker hitta svar på frågan så måste vi först försöka reda ut: vad är livet?

Vad är livet?

Rent vetenskapligt beskrivs liv som den egenskap som delas av alla organismer. Det finns ingen entydig definition på biologiskt liv, men olika livsformer har vissa gemensamma särdrag som karaktäriserar dem; reproduktion, nedärvning, reaktion på yttre stimuli samt ämnesomsättning.

Ronald David Laing (7 oktober 1927 – 23 augusti 1989) var en skotsk psykiater som skrev mycket om psykisk ohälsa – i synnerhet psykoser och schizofreni. Laings syn på orsakerna till och behandlingen av psykopatologiska fenomen påverkades av hans studier av existentiell filosofi. Om livet sa han följande:

Livet är en sexuellt överförbar sjukdom och dödligheten är hundra procent.

Ronald David Laing

Både den vetenskapliga och Ronald D. Laings beskrivningar av vad livet är låter båda sakliga och korrekta, men det känns som om någonting saknas. I det liv vi lever är vi inte bara en biomassa som likt robotar reagerar på olika faktorer. 

Med livet menar vi inte bara vår fysiska kropp utan även vårt medvetande. Medvetandet är vår förmåga att uppleva och tolka vår omgivning. Inte bara det som händer i nuet utan vi kan även hantera minnen och erfarenheter av tidigare händelser. Dessutom kan vi planera för framtiden och fantisera om fiktiva scenarion. Så även om vi på olika sätt kan försöka beskriva vad livet är, så återstår frågan: Vad är meningen med livet?

Vetenskapen kan alltså med nöd och näppe beskriva vad livet är men saknar helt förmågan att förklara VARFÖR vi är.

Ateistisk syn på livets mening

Ateism innebär avsaknad av eller avståndstagande från tro på Gud. I större delen av mitt liv har jag själv ansett mig vara ateist, så jag vet hur förvirrande det kan vara. Jag tror att många av de som säger sig vara ateister är sökare. Man vill tro men man kan inte för den religionen man känner är så full av motsägelser. 

En ateistisk syn på meningen med livet blir dessvärre ganska betydelselös. När livet flyter på så behöver inte ateisten fundera så mycket. Men när motgångarna tornar upp sig så väcks tankarna om varför livet är svårt, varför olycka drabbar en, och kanske varför man ens ska fortsätta att leva.

Gud har svar på de frågorna, men det hjälper inte den som inte tror på Gud.

Den ateistiska grundsynen på livets mening är:

”Att uppleva verkligheten genom att interagera på ett autentiskt sätt med omgivningen och med andra. Att ge något tillbaka till världen genom kreativitet och självuttryck, och att ändra vår attityd när vi står inför en situation eller omständighet som vi inte kan förändra.”

Olika religioners syn på livets mening

Med religion avser jag här de som tror på Gud, alltså de Abrahamitiska religionerna som judendomen, kristendomen och islam.

Meningen med livet enligt judisk tro

Meningen med livet är att använda den kapacitet och den förmåga vi är födda med, för att bli den bästa person vi kan bli – inte bara för vår egen skull utan även för hela mänsklighetens skull. Judarna anser att människan är skapad för ett liv i glädje. Det råder olika uppfattningar om livet efter döden. I Toran (de fem Moseböckerna) finns inget alls skrivet om ett liv efter döden. Judendomen fokuserar på livet här och nu. Så man kan säga att uppgiften i livet är att förvalta det på bästa möjliga sätt. Det finns ingen förklaring till varför vi lever.

En grundläggande princip för judendomen är att det inte finns något en människa kan göra för Gud. Gud har inga behov. Enligt den judiska tron så ger Gud oss allt – luft, vatten, mat och sol. Han gav det judiska folket Toran (heliga skriften, Gamla testamentet) som instruktioner för att få maximal njutning av denna värld.

Meningen med livet enligt kristen tro

Enligt grundläggande kristen tro är meningen med livet något större än bara det egna livet. Livets mål ska vara gemenskap med Gud i detta liv, och livet efter detta.

Och jag hörde en röst från himlen: ”Skriv: Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger Anden, de får vila sig från sina mödor, för deras gärningar följer dem.”

Bibeln, Uppenbarelseboken 14:13

Dock så har modern kristendom tonat ner betydelsen av vad som händer efter livet. Det talas sällan om varken himmelrike eller helvete. I stället för Gud så tilldelar man Jesus och i vissa fall Maria som meningen i livet.

Meningen med livet enligt islam

Enligt islam så är livet en chans vi får för att avgöra vad som kommer att hända oss i livet efter detta. I islam är livet heligt och en av Guds största gåvor och välsignelser. Varje ögonblick av livet har stort värde och är oåterkallelig. Därför måste den uppskattas och skyddas; även om den har dålig kvalitet.

VÄLSIGNAD Han som har allt herravälde i Sin hand och vars makt övervinner allt!
Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste. Han är den Mäktige, Den som ständigt förlåter.

Koranen, Al-Mulk 67:1-2

I islam är människans yttersta livsmål att dyrka skaparen Gud (Allah) genom att följa de riktlinjer som uppenbaras i Koranen och profetens traditioner. Det jordiska livet är ett test som avgör ens öde efter döden, antingen i paradiset (Jannah) eller i helvetet (Jahannam).

Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.

Koranen, Adh-Dhariyat 51:56

Det finns en anledning bakom skapandet av denna värld och mänskligheten. I den heliga Koranen nämnde den Allsmäktige Allah, den Allsmäktige, anledningen till skapandet av denna värld som är:

GUDS ÄR herraväldet över himlarna och jorden och Gud har allt i Sin makt.
I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd;
de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: ”Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff!

Koranen, Ali Imran 3:189-191

Gud är skaparen

Muslimer tror att det endast finns en Skapare som skapade oss och vi erkände honom som den enda att dyrka, vi vet alla att han skapade oss människor för att tjäna honom. Syftet med att Gud skapade oss är alltså att vi ska tjäna honom. Hur kan vi göra det?

Som individ så har du givetvis en mängd olika mål, önskningar och drömmar som ger dig mening i ditt liv. Det finns ingenting i Koranen, i hadither eller i islamiska traditioner som säger att du inte ska uppfylla ditt liv med det som ger det mening.

Många gånger när du ber så är det kanske saker som hälsa, kärlek, studieresultat och framgång i ditt arbetsliv, som du ber om. Det kan handla om prestationer, resor eller olika hobby och intressen du har. Du ber och ibland besannas din bön. Gud vet bäst.

Så även om om dessa saker som ger ditt liv mening är nog så viktiga för dig så är det fortfarande världsliga ting. Syftet med ditt liv finns bortom det materialistiska, det fysiska och det jordiska.

Vårt jordiska liv är en prövning där våra val och handlingar påverkar vad som händer oss efter detta liv. Därför finns det tre mål med livet.

Livets tre mål:

Meningen med livet kan vi dela in i tre olika praktiska tillämpningar. De handlar om vår relation till Gud men också om det förtroendet Gud har gett oss. Livets tre mål handlar om vår relation till Gud.

1. Att dyrka Gud

Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.

Koranen, Adh-Dhariyat 51:56

Att dyrka Gud handlar inte endast om att be, fasta eller andra religiösa riter. Dyrkar du Allah så dyrkar du honom i allt, alla dina handlingar och hur du följer det han har bifallit, och undviker det han har förbjudit. Allt du gör på rätt sätt – är att dyrka Gud. Till dyrkan hör islams fem pelare: trosbekännelsen (shahadah), de obligatoriska bönerna (salat), att hjälpa de fattiga (zakat), att fasta (sawm) under månaden Ramadan och att vallfärda till Mecka. Förutom detta så är allting gott du gör i livet en dyrkan av Gud.

2. Att representera Gud

OCH SE, din Herre sade till änglarna: ”Jag skall tillsätta en ställföreträdare på jorden.” [Änglarna] sade: ”Skall Du tillsätta någon som stör ordningen där och sprider sedefördärv och [till och med] utgjuter blod, medan det är vi som sjunger Ditt lov och prisar Ditt heliga namn?” [Gud] svarade: ”Jag vet vad ni inte vet.”

Koranen, Al-Baqarah 2:30

Att representera Gud och att vara hans ställföreträdare på jorden är ett otroligt förtroende men också ett stort ansvar. Det handlar främst om hur vi ska vara mot andra människor. Hur vi ska behandla våra medmänniskor med respekt och rättvisa. Vi får inte fatta beslut om andra för vår egna vinnings skull. Ingen är mer rättvis än Gud.

[Och Vi sade:] ”David! Vi har gett dig makt och myndighet på jorden. Döm därför mellan människor med sanning och rättvisa och låt dig inte påverkas av känslor [för eller emot en part]; då kan du lockas att överge Guds väg. Och ett strängt straff väntar dem som avviker från Guds väg och glömmer Räkenskapens dag.”

Koranen, Sad 38:26

3. Att befolka och förvalta jorden

OCH TILL [stammen] Thamud [sändes] deras broder Salih. Han sade: ”Dyrka Gud, mitt folk! Ni har ingen gud utom Honom. Han skapade er av jord och Han lärde er att bruka den och där fick ni bygga och bo. Be Honom om förlåtelse för era synder och vänd ångerfulla åter till Honom. Min Herre är nära och hör [människans] bön.”

Koranen, Hud 11:61

Att befolka jorden innebär givetvis inte att jorden helt planlöst ska överbefolkas. Det innefattar så klart att människorna som befolkar den ska ha möjlighet att försörja sig, ha möjlighet till ett bra liv men också att tillåtas dyrka Gud, underkasta sig Allah – alltså att vara Muslim.

Att förvalta jorden innebär rätten att bruka den. Alltså att odla, föda upp boskap, jaga, fiska och att utvinna naturresurser. Men att förvalta är inte samma sak som att missbruka, utarma eller förstöra.

Inte alla, men de flesta nu levande människor anser nog att vi är ganska dåliga förvaltare av jorden. Överexponering och katastrofal miljöförstöring skapar enorma lidande, ohälsa, ekonomisk kollaps, sjukdom och död på vår planet redan nu, och värre förväntas det bli. Vi avverkar regnskogar, skapar nya öknar och dödar våra hav.

Gud varnar oss för detta i Koranen:

Ordningen har störts och fördärv har visat sig på fasta land och i havet, allt verk av människohand.

Koranen, Ar-Rum 30:41

Att befolka och förvalta jorden betyder för en muslim att man med omsorg för andra människor, djur och växter ska låta mänskligheten frodas men utan att förstöra Guds underbara skapelse – vår vackra planet.

Vad är meningen med livet?

Svar: Meningen med livet är således att vi ska dyrka Gud vår skapare. Vi ska vara goda representanter för honom och vi ska ta hand om varandra, och allt annat som Gud har skapat.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer