Hoppa till innehåll

Att lämna islam | Apostasi enligt den heliga Koranen

Får man lämna islam? Stämmer det att det är förenat med livsfara att konvertera till en annan religion? Det påstås av politiker, debattörer och andra besserwissers att koranen säger att: den muslim som lämnar islam måste dö. Istället för att slösa vår tid på att debattera detta föreslår jag att vi istället tar reda på sanningen. Vad står det i Koranen om de som lämnar religionen. Står det verkligen att de ska dö? Vad är straffet för att lämna islam?

Muslimsk kvinna som ber. Hon vill nog inte lämna islam.
Är det tillåtet att lämna islam? En del påstår att Koranen förordar dödsstraff för den som lämnar tron. Gäller samma för kristendomen? Låt oss ta fram sanningen…

Om att lämna islam. Man få höra fruktansvärda historier om vad som händer om man som muslim lämnar islam. De flesta av dessa historier är fantasifullt berättade av personer vars egenintresse inte ligger i sanningen, utan kanske snarare i personliga, religiösa eller politiska skäl. Personliga skäl är ofta förknippade med deras ansökan till migrationsverket. Genom att konvertera till kristendomen så anser man sig fått asylskäl. Dessa stöttas av den religiösa gruppen som hoppas få luft under sina avklippta vingar var gång de kan visa att någon asylsökande tar en av alla de tomma platserna i deras kyrka. Att de sedan försvinner samma dag som deras asylansökan gått genom tycks inte bekymra dem. Den politiska gruppen är främst till exempel Sverigedemokrater och andra politiker som inte har så mycket vettigt att komma med, och därför vill sprida hat och förakt istället.

Bränna, riva, hota och förtala

Man bränner Koranen, man hotar att riva moskéer och att utvisa muslimer. I dessa hatkampanjer mot muslimer ingår det givetvis även att sprida dåliga och falska rykten om religionen.

Frågan är då om det stämmer att islam förbjuder att någon lämnar religionen. Är det sant eller falskt?

Låt oss vara lite sakliga här och ta reda på vad det innebär att lämna islam.

Apostasi är att lämna sin religion

Apostasi är att avfalla – som att falla av någonting – att falla av sin tro, alltså: att lämna sin religion. Det kan vara att man lämnar sin religion för att byta och konvertera till en annan. Men, det kan också vara att man tappar sin tro – att man slutar att tro och därför lämnar religionen.

Att personer lämnar sin religion är ingenting som har med just islam att göra. Det finns människor som lämnar alla religioner. Vi lever i en tid då många traditioner bryts och där kan de religiösa traditionerna vara en av dem. Många av de som lämnar sin traditionella religion gör det för att de känner att det inte stämmer. Religionen och traditionerna går inte ihop med varken sunt förnuft eller det som står i respektive skrifter.

Tyvärr så är det många som överger sin tro på Gud, när de egentligen behövde en ny vägledning till sin tro – en ny religion. De kristna som slutar att tro på kristendomen men konverterar till islam får en helt ny upplevelse av Gud. Både kristendomen och judendomen har tappat nästan hälften av sina anhängare på ett par decennier. Och även om islam har de som lämnar, så är det den snabbast växande religionen i världen.

Vad säger Bibeln om att lämna sin tro?

Nu ska denna artikel handla om att lämna islam och vad Koranen säger om det. Men, för att få lite bredare perspektiv på frågan så börjar vi med att titta på vad Bibeln säger om att lämna sin tro:

Var ständigt på er vakt så att ni älskar Herren er Gud. För om ni vänder er bort och håller er till dem som är kvar av dessa folk här bland er och gifter in er med dem och har gemenskap med dem och de med er, då ska ni veta att Herren er Gud inte mer ska fördriva dessa folk för er. De ska då bli en snara och en fälla för er och ett gissel för era sidor och taggar i era ögon tills ni blir utrotade ur detta goda land som Herren er Gud har gett er.

Bibeln, Josua 23:11-13

Det var onekligen ganska hårda ord för den som lämnar sin tro på Gud i det Gamla Testamentet. Nu förkastar dock många moderna kristna det som står i de gamla skrifterna trots att Jesus säger: ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla”, Bibeln Matteusevangeliet 5:17.
Låt oss då istället läsa två stycken i Nya Testamentet om kristen apostasi – alltså vad som väntar dem om de överger kristendomen:

Om de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och kommit undan världens smitta men sedan återigen låter sig snärjas och besegras av den, då blir slutet värre för dem än början. Det hade varit bättre för dem att aldrig ha lärt känna rättfärdighetens väg än att lära känna den och sedan vända sig bort från det heliga budskap som anförtrotts dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: Hunden vänder om till sin spya, och tvättat svin vältrar sig i smutsen.

Bibeln, Andra Petrusbrevet 2:20-22

De som en gång har tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige Ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter men sedan avfallit, dem går det inte att föra till ny omvändelse då de själva korsfäster Guds Son på nytt och hånar honom offentligt.

Bibeln, Hebreerbrevet 6:4-6

Det var en ganska hård dom enligt Nya Testamentet mot de som lämnar den kristna tron. Det går inte ens att förlåta den som förlorat den kristna tron utan deras brott är lika stort som om de hade mördat och hånat Guds son. Givetvis så har Gud ingen son (Jesus Guds son?), vad Paulus menar är profeten Jesus (Isa).

Apostasi inom islam

Apostasi inom islam. Att älska och att älska Gud (Allah) är det viktigaste budet för alla muslimer. Det är inte bara något du som muslim tror på, utan det är hur du lever ditt liv. Därför är det katastrof för många muslimer när någon som står dem nära lämnar islam.

Gud har skapat oss människor med ett syfte (läs: Meningen med livet) men han har också gett oss möjligheten att välja. När någon troende då vänder Gud ryggen och lämnar sin tro, då väcker det Guds vrede. Men väcker det så mycket vrede att Gud dödar dem eller befaller andra människor att döda dem?

Koranen om att lämna islam

Koranen nämner apostasi i flera verser, vilket uttrycker Guds vrede och förestående straff mot dem som har lämnat tron. Låt oss läsa Guds egna ord i den Heliga Koranen om vad som händer när man lämnar islam:

Eller vill ni rikta en sådan begäran till ert Sändebud som den som en gång riktades till Moses? Den som byter bort tro mot förnekelse har helt övergett den raka vägen.

Koranen, Al-Baqara 2:108

Den som har övergett sin tro har hamnat vilse i livet. Den följer alltså inte den ”raka-vägen” som Gud vill leda oss på.

De som förnekar sanningen efter att ha antagit tron och som därefter förhärdas i sin förnekelse – deras ånger skall inte godtas; nej, de har övergett den raka vägen [utan återvändo].

Koranen, Al-Imran 3:90

Än en gång samma varning från Gud att den som överger sin tro har valt fel väg i livet. När tiden är kommen så får de ingen förlåtelse.

Döda de som lämnat islam

De skulle vilja att ni förnekade sanningen, liksom de har förnekat den, så att ni blir jämställda. Tag dem inte till bundsförvanter förrän de överger ondskans rike för att tjäna Gud; och om de återgår [till sin tidigare hållning], grip dem och döda dem, var ni än finner dem. Tag inte någon av dem till bundsförvant och sök inte hjälp hos någon av dem,

Koranen, An-Nisa 4:89

Detta är Guds dom över hycklande trosbekännare som tillhör en krigförande, icke-muslimsk nation och faktiskt deltar i krig mot muslimerna. Gud ger sin befallning att gripa och döda dem. Men endast under vissa villkor som förklaras i nästa vers:

om de inte ansluter sig till en grupp som står i förbund med er eller kommer till er, bekymrade över att [tvingas] kämpa antingen mot er eller mot sitt eget folk. Men hade det varit Guds vilja kunde Han helt visst ha gett dem makt över er och då skulle de [också] ha kämpat mot er. Drar de sig tillbaka och vill undvika strid med er och erbjuder er fred, ger Gud er inte rätt att gå till angrepp mot dem.

Koranen, An-Nisa 4:90

Drar de sig tillbaka och vill undvika strid med er och erbjuder er fred, ger Gud er inte rätt att gå till angrepp mot dem.

Koranen, An-Nisa 4:90

Förlorar Guds förlåtelse

De som antar tron och sedan förnekar den, därefter återvänder till tron, sedan [på nytt] förnekar den och slutligen hårdnar i sin förnekelse, dem skall Gud inte förlåta och inte heller leda på rätt väg.

Koranen, An-Nisa 4:137

Ännu en gång varnar Gud oåterkalleligt har lämnat islam, kommer att gå miste om Guds vägvisning och förlåtelse.

Troende! Om någon av er avsvär sig sin tro, skall Gud [i deras ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom, anspråkslösa gentemot [andra] troende, omutligt fasta mot förnekarna av sanningen, [människor] som strävar och kämpar för Guds sak utan att bekymra sig om andras ogillande. Detta är en nåd från Gud, som Han skänker åt den Han vill. Gud når överallt, vet allt.

Koranen, Al-Ma’idah 5:54

Den troende muslim som avsäger sig sin tro, kommer Gud låta någon annan ta hans plats.

Om de, efter att ha ingått ett fördrag, bryter sina under ed givna löften och angriper er tro, kämpa då mot dessa förnekelsens [och trolöshetens] banerförare, vars eder saknar allt värde, för att förmå dem att upphöra [med sina angrepp].

Koranen, Al-Tawbah 9:12

Om de som falskeligen accepterat islam bryter sina löften och angriper islam eller muslimer. Då får de bekämpas tills de slutar med sina angrepp. Detta kan handla om både de som påstår sig vara muslimer, men också ickemuslimer som först säger sig acceptera muslimer men senare visar fientlighet.

Kom inte nu med [tomma] ursäkter! Ni har förnekat den tro som ni förut bekände.” Även om Vi för några av er utplånar deras synder, skall Vi straffa andra eftersom de är obotfärdiga syndare.

Koranen, Al-Tawbah 9:66

Gud lyssnar inte på tomma ord från de som lämnat islam. Vissa av dem ångrar sig från hjärtat och de kan förlåtas. Men de som lever kvar i synden kommer att få Guds straff.

Den som förnekar Gud efter att ha antagit tron – inte den som är utsatt för tvång, fastän hans hjärta förblir tryggt i sin övertygelse, utan den som frivilligt öppnar sig för otron – sådana [människor] ådrar sig Guds vrede och ett hårt straff väntar dem, eftersom de sätter det jordiska högre än det eviga livet. Gud vägleder inte dem som förnekar sanningen.

Koranen, An-Nahl 16:106-107

Den som förnekar islam av tvång eller som inte vågar visa sig som muslim av rädsla för hot, våld eller kanske till och med död. Den personen förlåter Gud om den tror i sitt hjärta. Men den som frivilligt väljer att lämna islam och överge sin tro på Gud väcker hans vrede. Sätter du det jordiska högre än Gud så straffar det sig.

Att lämna islam

Att lämna islam verkar inte medföra något dödshot enligt Koranen. Ingenstans står det att apostasi ska straffas med döden. I en vers (An-Nisa 4:89) såg det nästan ut så men om man läser vidare nästa vers så kom det en helt annan förklaring.

Koranen förkunnar alltså inte dödsstraff. Det straff Gud dömer är förvisso betydligt värre en döden. Det handlar om vad som händer efter livet. I detta livet får du många val och möjligheter att styra dina handlingar. Det är för dem du sedan döms.

Gud varnar dem som gör fel, och är beredd att förlåta, men han är också beredd att släppa de som håller fast vid synden.

Uppenbarligen så finns det inte något omnämnande i Koranen om behovet av att tvinga en som lämnat religionen att återvända till islam, och inte heller någon specifik kroppslig bestraffning som ska tillämpas på dem i denna värld – än mindre befallningar att döda dem.

Faktum är att flera verser i Koranen betonar barmhärtighet och framhåller att ingen kan tvingas till tro:

TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.

Koranen, Al-Baqara 2:256

[Noa] sade: ”Vad anser ni, mitt folk? Om jag har ett klart vittnesbörd från min Herre som jag stöder mig på och Han stärker mig med Sin nåd, men [budskapet] ändå förefaller er dunkelt – kan vi då tvinga er att godta det mot er vilja?

Koranen, Hud 11:28

Åter till Bibeln

Eftersom vi inledde med bibelord så kan vi sluta cirkeln genom att även avsluta med ett. Vi har fastslagit att Koranen inte ger några påbud om varken död eller annan fysisk bestraffning för den som överger sin tro. Tvärtom så tar koranen avstånd från tvång och öppnar för att man kan hitta tillbaks till islam.

Är de kristnas Bibel lika tolerant? Är det kanske så det är det föreslås att den som konverterar till en annan religion ska dödas? Till och med om det är ditt livs bästa vän, ditt barn eller din fru! De kristna har en underlig kärlek till mord, framför allt om det är på någon närstående eller någon man älskar.

Läs och låt dig förfäras: 

Om din bror, din mors son, eller din son eller dotter, eller hustrun i din famn eller din vän som står dig så nära som ditt eget liv, i hemlighet vill förleda dig och säger: ”Låt oss gå och tjäna andra gudar” som varken du eller dina fäder har känt – gudar hos de folk som bor runt omkring er, nära dig eller fjärran, från jordens ena ände till den andra – så ska du inte göra som han vill eller lyssna till honom. Du ska inte visa honom någon skonsamhet eller ha förbarmande eller överseende med honom, utan du ska döda honom. Först ska din hand vara mot honom för att döda honom och sedan hela folkets hand. Du ska stena honom till döds, därför att han försökte leda dig bort från Herren din Gud som har fört dig ut ur Egypten, ur träldomshuset. Och hela Israel ska höra det och frukta och ska sedan inte mer göra något sådant ont hos dig.

Bibeln, Femte Moseboken 13:6-11

Må Gud välsigna er!

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer