Hoppa till innehåll

Muslimska ord | Islamisk och arabisk ordlista på svenska

Här har vi samlat några av de vanligaste muslimska fraser och ord som du stöter på både när du studerar islam, men också i det dagliga livet. Trots att endast cirka 20 procent av världens muslimer är araber så är arabiskan islams språk. Skälet till detta är att Guds ord som det förkunnandes i Koranen inte ska förvanskas i kedjor av översättningar.

Muslimska ord | Islamisk ordlista. Bild på Koranen och arabiska fraser.
Muslimska ord och arabiska fraser översatta till svenska – Islamisk ordlista.

För den som inte behärskar det arabiska språket så finns Koranen komplett översatt på minst 47 olika språk – och fler blir det. I Sverige är vi välsignade av Gud och otroligt lyckligt lottade då vi har tillgång till flera bra (och några mindre bra) översättningar till svenska.

Det svenska språket, som är ett indo-europeiskt språk, skiljer sig mycket från arabiskan, som är ett semitiskt språk. Därför är det ofta svårt att översätta en text ordagrant. Inom islam förstår man detta och därför räknas endast en Koran på arabiska som en Koran. Översättningar är Koran-tolkningar.

Oavsett om man är intresserad av islam eller inte så gör både arabisk och islamisk kultur starkt intryck i både Sverige och resten av världen. Islamisk kultur och tradition har påverkat och hjälpt till att forma Svensk kultur i mer än 1 000 år. Flera av de muslimska ord vi listar här är redan på väg att bli vedertagna svenska ord.

Lista över muslimska ord och fraser i alfabetisk ordning:

A

Adhan – är det muslimska böneutropet, det vill säga kallelsen till de fem tidebönerna.

Alhamdulillah – är en arabisk fras som betyder ”prisad vare Gud”, ibland översatt som ”tack Gud”.

Allah – betyder Gud. Det är hans namn, det är vad han är.

Allahu akbar – översätts till ”Gud är större” på svenska. Frasen inleder böneutrop och de dagliga bönerna, men används flitigt även i andra sammanhang.

Ayah – är en vers i Koranen. Koranen är indelad i olika kapitel (sura) som i sin tur är indelade i ayah.

B

Basmala – är namnet på frasen ”I Guds, den Barmhärtiges, den Nåderikes namn”, på arabiska بسم الله الرحمن الرحيم , Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, som är en av islams viktigaste fraser och uttryck. Läs mer om: Basmala.

Bismillah – betyder ”I Guds namn” och inleder samtliga kapitel i Koranen utom kapitel nio. Läs mer om: Bismillah.

D

Dua syftar på privata eller personliga böner till Gud, att prisa, tacka, eller fråga Gud om något för sig själv eller andra. Dua skiljer sig från salat, de dagliga obligatoriska bönerna som utförs fem gånger om dagen.

F

Fatwa – kan översättas ”förklaring” eller ”förtydligande”. Det hänvisar till ett påbud eller ett beslut av en erkänd religiös myndighet på en fråga inom islamisk lag.

H

Hadith (plural hadither) – är den nedtecknade islamiska berättelse som utgår ifrån den profeten Muhammeds liv. Läs mer om: Hadith.

Halal – är vad som är tillåtet inom islam. Det handlar inte bara om slakt och vad man får äta, det omfattar allt mänskligt handlande. Motsatsen till halal är haram.

Hajj – den muslimska obligatoriska vallfärden till Mecka och en av islams fem pelare. Den ska utföras vid en speciell tidpunkt enligt den muslimska kalendern annars är det en umra (lilla vallfärden).

Haram – betyder ”otillåtet” och är motsatsen till halal.

I

Inshallah eller Insha Allah – betyder ”om Gud vill”. Läs mer om: Inshallah.

Islam är en abrahamitisk monoteistisk religion centrerad kring Koranen och Muhammeds, religionens grundare, lära. Islams anhängare kallas muslimer. Ordet islam betyder underkastelse och lydnad – att man underkastar sig Gud. Läs mer om: Islam.

J

Jihad – är för muslimer en fredlig handling för islams sak, men kan även vara krigshandlingar eller väpnat försvar.

K

Koranen – Den sista och viktigaste av de heliga skrifterna. Koranen uppenbarades för profeten Muhammed från Gud genom ängeln Gabriel.

M

Minaret – är en hög byggnad, ett torn, varifrån böneutrop (adhan) sker.

Muslim – en person som bekänner islam och underkastar sig Gud. Läs mer om att vara muslim.

P

Profet är i islam en person som är i kontakt med Gud och som talar, eller utför handlingar på uppdrag av Gud. Sanna profeter förmedlar Guds budskap.

R

Rahim eller Ar-Rahim”Den nåderike” är ett av Guds 99 namn, eller egenskaper.

Ramadan är den nionde månaden i den muslimska kalendern och den månad under vilken fastan utförs. Att fasta under Ramadan är en av islams fem pelare.

S

Salat är de obligatoriska bönerna som utförs fem gånger om dagen. De utförs efter bestämda regler och på särskilda klockslag. LäsSalat den muslimska bönen.

SAW eller ”Sallā Allahu ʿalayhi wa sallam” – En välsignande fras som betyder ”Guds frid och välsignelser vare med honom”.

Sawm – att fasta under månaden ramadan. Fastan innebär att man avstår från mat och dryck från gryningen till solnedgången.

Sharia – är religiös lag enligt islam. Vissa lagar framgår klart av Koranen, andra kräver uttydning av texten. Sharia kan också bygga på hadither.

Sunna – är ett ord för ”traditionen”, vilket innebär att islam inte bara definieras av Koranen utan även av hur profeten Muhammed levde och vad han sa.

Sura – är ett kapitel i Koranen. Varje sura är i sin tur indelad i verser (ayah).

U

Umra – kallas den lilla vallfärden till Mecka som kan utföras av varje muslim och när som helst under året.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer