Hoppa till innehåll

Islam | Vad är islam? Vilka är islams grunder?

Islam är en av världens största religioner. Den är en av de Abrahamitiska religionerna dit även judendomen och kristendomen räknas. Adam är den första av islams profeter och med det så sträcker sig islam tillbaka till mänsklighetens begynnelse.Traditionellt tänker man dock att religionen islam grundades av profeten Muhammed cirka 600 år efter Jesus födelse, och det var onekligen då den började växa fram som den sanna vägens religion.

Bild på islam. Människor på väg till moskén.
Islam är hela världens religion.

Islam, som kommer från det arabiska ordet ”överlämnande” eller ”underkastelse”, är en religion som utövas av över 1,8 miljarder människor världen över. Det är en tro som bygger på principer om fred, hängivenhet och enhet, som erbjuder vägledning och upplysning i olika aspekter av livet. I den här texten kommer vi att utforska islams grundläggande övertygelser, ritualer och värderingar, kasta ljus över dess sanna väsen och skingra vanliga missuppfattningar.

Vad är islam?

Koranen, som anses vara den centrala religiösa texten i islam, tros vara Guds bokstavliga ord, uppenbarad för Muhammed genom ängeln Gabriel. Den fungerar som en gudomlig guide för muslimer, berikad med etiska värderingar och principer som uppmuntrar medkänsla, rättvisa och respekt för alla varelser.

Ängeln Gabriel kom till Muhammed och förkunnande det som sen skulle bli Koranen. Ängeln kom inte till profeten med några revolutionerande nyheter, han kom inte för att berätta om någon ny gudom. Han kom för att bekräfta den enda guden, alltså samma Gud som både judar och kristna följde. Men, Muhammeds uppdrag blev att via ängeln Gabriel förtydliga det budskap Gud och profeterna tidigare hade gett till mänskligheten.

Islam och koranen bekräftar både de judiska skrifterna och Bibeln men samtidigt så rättas också många fel och missuppfattningar som uppstått i dessa skrifter. Till skillnad från till exempel Nya Testamentet som i huvudsak skrevs av apostlarna, vanliga människor, så skrevs Koranen direkt efter vad profeten Muhammed återgav att Gud, via ängeln Gabriel, förkunnade för honom.

Islam betyder underkastelse

Ordet islam är arabiska och betyder underkastelse eller lydnad. Betydelsen tolkas som att man underkastar sig Gud och tillika lyder Guds ord.

En person som följer islam kallas för muslim. Detta är liksom ordet islam ett arabiskt ord och muslim kan till svenska översättas med hängiven, med betydelsen underkastad Guds vilja. Alltså någon som tror på, och följer Gud. På arabiska heter Gud Allah. Därför används ofta namnet Allah när muslimer talar om Gud, men det är fel att tror att Allah är en annan gud än Gud.

Vad är då islam? Enligt Wikipedia så är islam världens näst största religion (efter kristendomen), med cirka 1,8 miljarder utövare, vilket motsvarar 25 procent av jordens befolkning. Islam är en trosuppfattning, en religion, en bekännelse där man bekänner samtliga av Guds sanna profeter. Vilket inkluderar bland annat Mose, Jesus och Muhammed. Muhammed är den viktigaste profeten då han citerar koranen, men också för att han anses vara den sista profeten.

Islam är alltså en abrahamitisk och monoteistisk religion. De abrahamitiska religionerna judendomen, kristendom och islam har många likheter. De har bland annat en gemensam stamfader, Abraham, och det är därför de kallas för de abrahamitiska religionerna. Att islam är monoteistiskt betyder att man endast tror på en Gud. Den är monoteistisk i en mycket striktare betydelse än till exempel kristendomen då man som muslim endast kan tillbe Gud. Man tillber varken Jesus, Muhammed eller någon annan profet. Inte heller ber man till helgon.

Islams grunder – islams fem pelare

Islams fem pelare (arabiska: أركان الإسلام, arkān al-Islām), eller plikterna som de också kallas, utgör grunden för islams lära och som måste fullgöras av alla muslimer.

  1. Shahadah (Trosbekännelsen)
  2. Salah (Tidebönen)
  3. Zakat (Allmosan)
  4. Sawm (Fastan)
  5. Hajj (Vallfärden)

Shahadah – Trosbekännelsen

Shahadah är en bekännelse du gör för att bli muslim. Man utför shahadah av egen vilja och med en egen övertygelse att man känner sig redo att bli muslim. Man behöver inte uppfylla de fem grunderna för att bli muslim. Det räcker med att göra sin shahadah. Oroa dig inte över de andra delarna, de faller på med tiden på plats.

Trosbekännelsen är på arabiska:

أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله
(ʾash-hadu ʾan lā ilāha illa-llāh, wa ʾash-hadu ʾanna muḥammadan rasūlu-llāh), det vill säga:
”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud”.

Läs mer om: Shahadah

Salah – Obligatoriska böner

Salah eller salat är den bön som en muslim ska be rutinmässigt vid olika tidpunkter varje dag. Detta kallas för tidebön. Den första bönen är gryningsbönen, strax före solens uppgång. Den andra bönen är middagsbönen, när solen återigen börjat sjunka. Ungefär två timmar före solnedgången sker eftermiddagsbönen. De två sista bönestunderna är solnedgångsbönen och kvällsbönen. Det är viktigt att man under bönen vänder sig mot Kaba, vilket är en helig byggnad i Mecka, Saudiarabien.

Läs om hur bönen ska utföras: Be de muslimska bönerna.

FÖRRÄTTA regelbundet [de dagliga] bönerna och [särskilt] den bön som har en central plats1 och res er i from ödmjukhet inför Gud.

Koranen, Al-Baqarah 2:238

Zakat – Allmosan

Zakat är en form av allmosor, ofta insamlad av den muslimska ummah. Det anses i islam som en religiös skyldighet, och enligt Koranens rangordning är det näst efter bön (salat) i betydelse. Som en av islams fem pelare är zakat en religiös plikt för alla muslimer som uppfyller de nödvändiga kriterierna för rikedom för att hjälpa behövande. Det är ett obligatoriskt välgörenhetsbidrag, som ofta anses vara en skatt.

Läs alltså vad ni med lätthet kan läsa och förrätta bönen och hjälp de behövande och ge Gud ett lån av goda gärningar – varje god handling som ni sänder framför er [till Domen] skall ni återfinna hos Gud, förskönad och [följd av] en rikare belöning. Och be om Guds förlåtelse för era synder – Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig!

Koranen, Al-Muzzammil 73:20

Sawm – Fastan

Inom islam är fasta att avstå, vanligtvis från mat, dryck, rökning och sexuell aktivitet. Under den heliga månaden Ramadan praktiseras Sawm mellan gryningen och kvällen när Maghrib-bönen utropas. Ramadan är den nionde månaden i den muslimska månkalendern och fasta är ett krav för muslimer eftersom det är den fjärde av islams fem pelare.

[Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder, [skall finna att] detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl – om ni visste [hur mycket gott den tillför er]!

Koranen, Al-Baqarah 2:184

Hajj – Vallfärden

Hajj är en årlig islamisk pilgrimsfärd till Mecka, Saudiarabien, den heligaste staden för muslimer. Vallfärden är en obligatorisk religiös plikt för muslimer som måste utföras minst en gång i livet av alla vuxna muslimer som är fysiskt och ekonomiskt kapabla att genomföra resan. Hajj är en pilgrimsfärd till Kaba, ”Guds hus”, i den heliga staden Mecka i Saudiarabien.

Kungör för människorna [plikten att fullgöra] vallfärden. De skall komma till dig till fots och ridande på alla slag av snabbfotade riddjur och de skall komma från alla håll och från avlägsna trakter

Koranen, Al-Hajj 22:27
Bild på islam. Människor på väg till moskén.
Världens snabbast växande religion. Islam är hela världens religion. Det finns i dag mellan 1,6 och 1,8 miljarder muslimer runt om i världen.

Islam är gemenskap och social välfärd

Islam främjar samhällsengagemang och social välfärd, uppmuntrar muslimer att stödja varandra och bidra till att bygga ett rättvist samhälle. Muslimer uppmuntras att ta hand om de mindre lyckligt lottade, ge till välgörenhet och aktivt delta i humanitära insatser för att lyfta andra oavsett religion eller bakgrund.

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Islam kämpar för kvinnors rättigheter och värdighet, tvärtemot vissa missuppfattningar. Islam erbjuder kvinnor ekonomiska, sociala och juridiska rättigheter, vilket säkerställer deras utbildning, skydd och valfrihet i frågor om äktenskap, skilsmässa och arv. Medan kulturella sedvänjor ibland överskuggar den sanna läran, syftar islam till att upprätta lika och rättvis behandling för alla kön.

Islam står för tolerans och fred

I motsats till utbredda missuppfattningar betonar islam fred, harmoni och samexistens. Koranen lär muslimer att närma sig konflikter med tålamod, förståelse och engagemang för rättvisa. Islam värderar fred så högt att även defensiv krigföring endast är tillåten som en sista utväg för att skydda liv och upprätthålla rättvisa, följa strikta regler för engagemang och prioritera fredliga lösningar när det är möjligt.

Sammanfattning av islam

Islam är en tro som betonar medkänsla, kärlek och enhet. Dess läror uppmuntrar personlig tillväxt, kommunalt stöd och en harmonisk relation med världen. Att förstå islams sanna väsen, bortom stereotyper och medieskildringar, främjar interreligiös dialog och ömsesidig respekt mellan olika samhällen. Låt oss sträva efter att omfamna kunskap, empati och inkludering, och främja en värld där alla kan samexistera i fred, oavsett deras religiösa eller kulturella bakgrund.

Frågor och svar om islam

Vem läste upp koranen för Muhammed

Ängeln Gabriel (Jibril) förkunnade Koranen för Muhammed. Detta skedde under en period av 23 år.

Vilka profeter omnämns i koranen?

Totalt så nämns 25 profeter vid namn i Koranen. De är: Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismael, Ishaq. Yaqub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Dhulkifl, Dawud, Sulaiman, Ilyas, al Yasa, Yunus, Sakarya, Yahya, Isa och Muhammed. Läs mer om Profeter i islam.

Vem skrev Koranen?

Det var inte profet Muhammed som skrev ner Koranen utan olika personer i hans närhet. Koranen skrev till sin helhet först efter profetens död.

Vad är skillnaden mellan Hajj och Umra?

Hajj är den vallfärd till islams heliga stad Mecka som varje frisk vuxen muslim, som har råd, är förpliktigad att göra. Hajj är en av islams fem pelare och den ska göras mellan den 8:e och 12:e dagen i Dhu-l-hijjah, den tolfte månaden i den muslimska kalendern. En vallfärd som görs under någon annan tid på året kallas umra.

Vad säger islam om kristendomen?

Islam lär att kristna och muslimer båda är ”bokens folk”. Med det betyder det att de två religionerna delar samma grundläggande övertygelser som formuleras genom Bibeln och Koranen. Den största skillnaden mellan kristna och muslimer är att muslimer inte tror att Jesus var Guds son. Muslimer tror att Jesus var en profet som gavs särskilda befogenheter av Gud för att visa människor Guds kraft.

Vad säger islam om judendomen?

Islam lär att judar och muslimer båda är ”bokens folk”. Med betydelsen att de två religionerna delar samma grundläggande övertygelser uttryckt genom Toran och Koranen. Den största skillnaden mellan judar och muslimer är att judar inte tror på profeterna efter de judiska profeterna inklusive Muhammed och hans läror. Muslimer, å andra sidan, tror på alla profeter inklusive Moses, Ibraham, Jackob, Ismael, Issac och Jesus.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

  1. Den bön som har en central plats anses av vissa avse eftermiddagsbönen, asr. Medan andra anser att det är fajr – gryningsbönen. ↩︎
Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer