Hoppa till innehåll
Startsida » Religion & Tro » Gryningsbönen – Fajr

Gryningsbönen – Fajr

Muslimsk bön. Fajr-bönen (arabiska: صلاة الفجر ṣalāt al-fajr, ”gryningsbönen”) är en av de fem obligatoriska bönerna, och den ska utföras när som helst från och med gryningen, men inte efter soluppgången. Eftersom en islamisk dag börjar vid solnedgången är Fajr-bönen tekniskt sett dagens tredje bön. Om man räknar från midnatt är det vanligtvis dagens första bön. Muslimer ber alltid vända mot Mekka.

Bönen: Den andre pelaren, och den näst viktigaste plikten för en troende muslim är att be fem gånger om dagen, på morgonen före soluppgången (Fajr), mitt på dagen, på eftermiddagen, på kvällen och efter solnedgången.

Fajr-bönen nämns vid namn i Koranen vid sura 24:58 (An-Nur). Inspirerad av två hadither som överfördes på uppdrag av den islamiska profeten Muhammed, förklaras värdet av den dagliga Fajr-bönen som Guds mest gynnade bön eftersom andra sover.

Under den muslimska heliga månaden Ramadan markerar början av Fajr-bönetiden början på den obligatoriska dagliga fastan.

Al-Fajr (Al-Fadjr) är också namnet på det åttionionde kapitlet (sura) i Koranen.

Muslimsk bön. Gryningsbönen - Fajr. Fajr börjar då det första gryningsljuset syns och slutar då solen går upp över horisonten.
Gryningsbönen – Fajr. Fajr börjar då det första gryningsljuset syns och slutar då solen går upp över horisonten.

Den Muslimska Bönens utförande

Fajr börjar då det första gryningsljuset syns och slutar då solen går upp över horisonten. Fajr består av två rak‘at (enheter) och bör förrättas så tidigt som möjligt.

Det här är hur jag lärde mig att utföra gryningsbönen som är den enklaste att utföra både rent praktiskt men också med tanke på att man vanligtvis är hemma i sin bostad när det är dags för den.

Jag gjorde denna guide för min egen skull och skrev ut den på papper som jag sen lade ut på golvet framför mig. Eftersom jag försöker lära mig arabiska så läser jag först translittereringen (arabiska bokstäver översatta till latinska) för att sen läsa samma text men på svenska.

Det rekommenderas att man ber på arabiska eftersom det är Koranens originalspråk. Men, jag är personligen övertygad om att Gud har förståelse för den som väljer att be på svenska.

Denna instruktion är förenklad och riktar sig till den som vill lära sig att be. Det är ingen komplett guide över den muslimska bönen. 

Den får skrivas ut, kopieras fritt, men innehållet får inte ändras. Längst ner på sidan hittar du länk till en mer utskriftsvänlig version i PDF-format. Ladda gärna ner den. Ladda ner Böneboken.

Jag är Gud. Ingen gudom finns utom Jag.
Dyrka Mig därför och förrätta bönen för att minnas Mig!

Koranen, Taha 20:14

Gryningsbönen – Fajr

En illustrerad introduktion till den muslimska bönen


Takbîr. Bönen inleds med takbîrat al-ihram. Det innebär att du ståendes och med handflatorna riktade framåt och fingrarna något isär, höjer händerna upp i nivå med axlarna eller öronen. Blicken ska vara riktad mot den punkt där din panna kommer att vidröra marken senare vid sujûd. Gryningsbönen - Fajr

Takbîr. Bönen inleds med takbîrat al-ihram. Det innebär att du ståendes och med handflatorna riktade framåt och fingrarna något isär, höjer händerna upp i nivå med axlarna eller öronen. Blicken ska vara riktad mot den punkt där din panna kommer att vidröra marken senare vid sujûd.

Du säger:

Allâhu akbar
(Gud är större)

Fortsätt sedan:

A’udhu billâhi minash shaytân ir radjîm.
Jag söker skydd hos Gud från satan den utstötte.  


Lägg vänster hand mellan bröstet och magen och grip sedan lätt med höger hand om vänster handled. Detta bör ske i en enda rörelse.

Lägg vänster hand mellan bröstet och magen och grip sedan lätt med höger hand om vänster handled. Detta bör ske i en enda rörelse.

Du säger:

Bismillâh ir-rahmân ir-rahîm
I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

Al-hamdulillâhi rabbil-’âlamîn
Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,

ar-rahmân ir-rahîm mâliki yaumid-dîn
den Nåderike, den Barmhärtige, som allsmäktig råder över Domens dag!

iyyâka na‘budu wa iyyâka nasta’în. ihdinas-sirât al-mustaqîm
Dig tillber vi, Dig anropar vi om hjälp. Led oss på den raka vägen –

sirât alladhîna an‘amta ‘alaihim ghayrilmaghdûbi ‘alaihim walad-dâllîn
den väg de vandrat som Du har välsignat med dina gåvor, inte de som har drabbats av Din vrede och inte de som har gått vilse!

Âmîn
Amen


Bönen fortsätter med upprepning av takbîrat al-ihram. Det innebär att du höjer händerna upp i nivå med axlarna eller öronen med handflatorna riktade framåt och fingrarna något isär. Blicken ska vara riktad mot den punkt där din panna kommer att vidröra marken senare vid sujûd.

Bönen fortsätter med upprepning av takbîrat al-ihram (samma som punkt 1). Det innebär att du höjer händerna upp i nivå med axlarna eller öronen med handflatorna riktade framåt och fingrarna något isär. Blicken ska vara riktad mot den punkt där din panna kommer att vidröra marken senare vid sujûd.

Du säger:

Allâhu akbar
(Gud är större)


Gör rukû’ genom att böja dig framåt och placera handflatorna på knäna. Ryggen ska vara rak och ben och armar ska vara sträckta. Blicken ska fortfarande vara riktad mot den punkt där pannan kommer att vidröra marken vid sujûd.

Gör rukû’ genom att böja dig framåt och placera handflatorna på knäna. Ryggen ska vara rak och ben och armar ska vara sträckta. Blicken ska fortfarande vara riktad mot den punkt där pannan kommer att vidröra marken vid sujûd.

Du säger:

Subhâna rabbiyal-’azîm
(Upphöjd vare min Herre, den Allsmäktige)

Upprepa texten tre gånger och låt dig känna stillhet och sinnesro.


Res dig upp till samma position som punkt 1 och 3 (samma som vid takbîr). Alltså med händerna upp i nivå med axlarna eller öronen med handflatorna riktade framåt. Samtidigt säger du sami‘allâhu liman hamidah.

Takbîr. Res dig upp till samma position som punkt 1 och 3. Alltså med händerna upp i nivå med axlarna eller öronen med handflatorna riktade framåt. Samtidigt säger du sami‘allâhu liman hamidah.

Du säger:

Sami‘allâhu liman hamidah
(Gud lyssnar till den som lovprisar Honom)


Låt händerna och armarna falla ner avslappnat utmed sidorna.
Sedan säger du:

Rabbanâ wa lakal-hamd
(vår Herre, Dig tillkommer all lov och pris)

Låt händerna och armarna falla ner avslappnat utmed sidorna.
Sedan säger du:

Rabbanâ wa lakal-hamd
(vår Herre, Dig tillkommer all lov och pris)

Takbîr (samma som punkt 1 och 3). Du höjer händerna upp i nivå med axlarna eller öronen med handflatorna riktade framåt.

Du säger samtidigt som du går ner i sujûd:

Allâhu akbar
(Gud är större)


Muslimsk bön. Gå ned i sujûd (nedfallandet). Sujûd innebär att panna, näsa, handflator, knän och tår samtidigt ska vara i marken. Handflatorna bör placeras i jämnhöjd med axlarna eller öronen en bit ifrån, och fingrarna hållas ihop riktade mot qiblah. Armbågar och underarmar bör hållas en bit ut från kroppen och inte vidröra marken. Hälarna bör hållas ihop och tårna riktas mot qiblah.

Gå ned i sujûd (nedfallandet). Sujûd innebär att panna, näsa, handflator, knän och tår samtidigt ska vara i marken. Handflatorna bör placeras i jämnhöjd med axlarna eller öronen en bit ifrån, och fingrarna hållas ihop riktade mot qiblah. Armbågar och underarmar bör hållas en bit ut från kroppen och inte vidröra marken. Hälarna bör hållas ihop och tårna riktas mot qiblah.

Subhâna rabbiyal-a‘lâ
(Upphöjd vare min Herre, den Högste)

Upprepa texten tre gånger och låt dig känna stillhet och sinnesro.


Lyft huvud och överkropp och gör samtidigt takbîr (du säger: Allahu Akbar). Sträck ut din vänstra fot och sitt på den. Den högra fotens häl hålles fortsatt upprätt med tårna pekande mot qiblah. Händerna ska vila utsträckta på låren nära knäna.

Lyft huvud och överkropp och gör samtidigt takbîr (du säger: Allahu Akbar). Sträck ut din vänstra fot och sitt på den. Den högra fotens häl hålles fortsatt upprätt med tårna pekande mot qiblah. Händerna ska vila utsträckta på låren nära knäna.

Du säger:

Rabbighfirlî, rabbighfirlî
(Herre förlåt mig, Herre förlåt mig)

Upprepa texten tre gånger och låt dig känna stillhet och sinnesro.


Gå ned i sujûd (nedfallandet) igen och säg samtidigt Allâhu akbar (Gud är större).

Gå ned i sujûd (nedfallandet) igen och säg samtidigt Allâhu akbar (Gud är större).

Du säger:

Subhâna rabbiy-yal ’ala
(Glorifierad är min herre, den högste)


Fajr - morgonbönen. Lyft huvud och överkropp så du sitter på knä. 
Var stilla där ett tag.

Lyft huvud och överkropp så du sitter på knä.
Var stilla där ett tag.

Nu har du gjort färdigt bönens första del eller enhet. En enhet heter rak’ah.

Upprepa en gång punkterna: 1 – 8

Fortsätt sedan till punkt 9


Tashahud. Låt vänster hand vila utsträckt på vänster lår nära knäet. Lägg höger handflata på höger lår, knyt handen löst, sträck ut pekfingret och vila tummens och långfingrets toppar mot varandra. Vila blicken mot det utsträckta pekfingret.

Tashahud. Låt vänster hand vila utsträckt på vänster lår nära knäet. Lägg höger handflata på höger lår, knyt handen löst, sträck ut pekfingret och vila tummens och långfingrets toppar mot varandra. Vila blicken mot det utsträckta pekfingret.

Du säger:

Attahiyyâtul-mubârakâtus-salawâtut-tayyibâtu lillâh,
(All dyrkan, alla välsignade ord, alla böner och alla rena ord tillkommer Gud)

as-salâmu ‘alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtu,
(Frid vare med dig, o Profet, och Guds nåd och välsignelser)

as-salâmu ‘alaina wa ‘alâ ’ibâdillâhis-sâlihîn,
(Må frid vara över oss och över Guds rättskaffens tjänare)

ashhadu an lâ ilâha illallâh, wa ashhadu anna muhammad rasûlullâh
(Jag vittnar om att det inte finns något som är värt att dyrka utom Gud och jag vittnar om att Muhammad är Guds Sändebud)


Taslîm. Avsluta nu bönen (Fajr) genom att utföra den avslutande hälsningen (taslîm). 
Vrid huvudet åt höger och säg:

Taslîm. Avsluta nu bönen genom att utföra den avslutande hälsningen (taslîm).
Vrid huvudet åt höger och säg:

Du säger:

As-salâmu ‘alaikum wa rahmatullâh
(frid och Guds nåd vare med er)

Vrid sedan huvudet åt vänster och upprepa samma hälsning.

Du säger:

As-salâmu ‘alaikum wa rahmatullâh
(frid och Guds nåd vare med er)

Nu är bönen färdig!


Ladda ner Fajr – Bönehandbok

Bönebok som PDF. Här kan du ladda ner vår guide om hur du utför den muslimska morgonbönen (gryningsbönen) Fajr på svenska. Den är enkelt utformad med illustrationer som tydligt visar varje moment. Den arabiska texten är tranlittererad till latinska bokstäver och efter varje stycke följer en svensk översättning.

Böneboken skrivs för bästa resultat ut i liggande A4-format och i färg eller gråskala.

Ladda ner Muslimska Böneboken Gryningsbönen – Fajr här: Fajr.pdf

Lämna gärna en kommentar om du gillar och har nytta av vår guide till den muslimska bönen.

Räven | الثعلب | The Fox

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Etiketter:

2 kommentarer till “Gryningsbönen – Fajr”

  1. Ber en kvinna på samma sätt som män? När man ser muslimsk bön på tv ser man nästan alltid att det är bara män som ber. Jag tycker att det är konstigt eftersom jag upplever att muslimska kvinnor är mer noga att följa islams riktlinjer än vad männen är. Min känsla är att kvinnorna ofta är mer muslimer än vad männen är.

    1. Hej och tack för intressanta frågor. Ja, mig veterligen så ber kvinnor på samma sätt som män. Vår illustrerade guide här fungerar oavsett kön. Kanske du har rätt i din upplevelse att kvinnor över lag är mer korrekta och plikttrogna i att följa islam än vad män är. Eller så är det kanske så att det är mer tydligt då en muslimsk kvinna kanske täcker sitt hår eller klär sig på ett annat sätt som tydligt visar att hon är muslim. Kvinnor och män ber inte tillsammans i moskén. Dessutom är fredagsbönen obligatorisk för män, men inte för kvinnor. Därför kan det upplevas som om det endast är män som besöker moskén.

      Med vänlig hälsning,
      Räven

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *