Hoppa till innehåll

Hur man ber som muslim | De muslimska dagliga bönerna

Hur man ber är en enkel introduktion till den muslimska bönen. Den visar steg för steg med tydliga illustrationer hur man utför salat – de inom islam fem obligatoriska bönerna. Här introducerar vi dig till bönen på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Texten Hur man ber framför en bild på en Koran.
Hur man ber. En enkel illustrerad guide till hur man utför den muslimska bönen på svenska med translitterering från arabiskan.

Hur man ber de obligatoriska bönerna. Salat är de obligatoriska bönerna inom islam. Bönen är en av islams fem pelare och förrättas fem gånger om dagen. Bönens huvuddel kallas för rak’ah (rak’a, rakah) – enhet – som upprepas två, tre eller fyra gånger beroende på vilken bön som förrättas.

Hur många rak’ah per bön?

Antal rak’ah per bön:
Fadjr
Morgonbönen 2 rak’ah 
Duhur Middagsbönen 4 rak’ah
Asr Eftermiddagsbönen 4 rak’ah
Maghrib Skymningsbönen 3 rak’ah
Ishâ Kvällsbönen 4 rak’ah

Om denna muslimska böneguide

Här har vi gjort en guide hur man ber de obligatoriska bönerna inom islam. Denna ”Hur man ber”-guide visar bönen i sitt enklaste utförande och tar endast upp de obligatoriska delarna. Det finns flera saker som ska uppfyllas för att bönen ska vara giltig men det tar vi inte upp här. Vår intension med denna böneguide är INTE att ge en komplett beskrivning av vad den muslimska bönen är och vad den innebär. Syftet är att ge en enkel introduktion i hur man utför de dagliga muslimska bönerna.

Hur man ber de muslimska bönerna

Den muslimska bönen förklarad steg för steg:

Takbîr. Bönen inleds med takbîrat al-ihram. Det innebär att du ståendes och med handflatorna riktade framåt och fingrarna något isär, höjer händerna upp i nivå med axlarna eller öronen. Blicken ska vara riktad mot den punkt där din panna kommer att vidröra marken senare vid sujûd. Gryningsbönen - Fajr

Allâhu akbar 
Gud är större

Lägg vänster hand mellan bröstet och magen och grip sedan lätt med höger hand om vänster handled. Detta bör ske i en enda rörelse.

Läses endast första Rak’ah:
A’udhu billâhi minash shaytân ir radjîm.
Jag söker skydd hos Gud från satan den utstötte.

Koranen, Al-Fatihah 1:1-7

Bismillâh ir-rahmân ir-rahîm
I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn
Al-hamdulillâhi rabbil-’âlamîn
Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,
ar-rahmân ir-rahîm mâliki yaumid-dîn
den Nåderike, den Barmhärtige, som allsmäktig råder över Domens dag!
iyyâka na‘budu wa iyyâka nasta’în. 
Dig tillber vi, Dig anropar vi om hjälp.
Ihdinas-sirât al-mustaqîm
Led oss på den raka vägen
sirât alladhîna an‘amta ‘alaihim
den väg de vandrat som Du har välsignat med dina gåvor, 
ghayrilmaghdûbi ‘alaihim walad-dâllîn – Âmîn
inte de som har drabbats av Din vrede och inte de som har gått vilse! – Amen

Läs valfri text: Efter att ha reciterat sura Al-Fatihah kan du recitera ytterligare ett kapitel från Koranen.
Till exempel: An-Nas eller Kursi-versen.
Du måste åtminstone recitera sura Al-Fatihah i varje rak’ah av bön.
I den tredje eller fjärde rak’ah läser man endast Al-Fatihah.

Bönen fortsätter med upprepning av takbîrat al-ihram. Det innebär att du höjer händerna upp i nivå med axlarna eller öronen med handflatorna riktade framåt och fingrarna något isär. Blicken ska vara riktad mot den punkt där din panna kommer att vidröra marken senare vid sujûd.

Allâhu akbar 
Gud är större

Gör rukû’ genom att böja dig framåt och placera handflatorna på knäna. Ryggen ska vara rak och ben och armar ska vara sträckta. Blicken ska fortfarande vara riktad mot den punkt där pannan kommer att vidröra marken vid sujûd.

Subhâna rabbiyal-’azîm
Upphöjd vare min Herre, den Allsmäktige

Upprepa x 3

Res dig upp till samma position som punkt 1 och 3 (samma som vid takbîr). Alltså med händerna upp i nivå med axlarna eller öronen med handflatorna riktade framåt. Samtidigt säger du sami‘allâhu liman hamidah.

Sami‘allâhu liman hamidah
Gud lyssnar till den som lovprisar Honom

Låt händerna och armarna falla ner avslappnat utmed sidorna.
Sedan säger du: Rabbanâ wa lakal-hamd (vår Herre, Dig tillkommer all lov och pris)

Rabbanâ wa lakal-hamd
vår Herre, Dig tillkommer all lov och pris

Du säger samtidigt som du går ner i sujûd

Allâhu akbar 
Gud är större

Muslimsk bön. Gå ned i sujûd (nedfallandet). Sujûd innebär att panna, näsa, handflator, knän och tår samtidigt ska vara i marken. Handflatorna bör placeras i jämnhöjd med axlarna eller öronen en bit ifrån, och fingrarna hållas ihop riktade mot qiblah. Armbågar och underarmar bör hållas en bit ut från kroppen och inte vidröra marken. Hälarna bör hållas ihop och tårna riktas mot qiblah.

Subhâna rabbiyal-a’lâ
Upphöjd vare min Herre, den Högste

Upprepa x 3

Lyft huvud och överkropp och gör samtidigt takbîr (du säger: Allahu Akbar). Sträck ut din vänstra fot och sitt på den. Den högra fotens häl hålles fortsatt upprätt med tårna pekande mot qiblah. Händerna ska vila utsträckta på låren nära knäna.

Rabbighfir lî, rabbighfir lî
Herre förlåt mig, Herre förlåt mig

Gå ned i sujûd (nedfallandet) igen och säg samtidigt Allâhu akbar (Gud är större).

Subhâna rabbiyal-a’lâ
Upphöjd vare min Herre, den Högste

Upprepa x 3

Fajr - morgonbönen. Lyft huvud och överkropp så du sitter på knä. 
Var stilla där ett tag.

Lyft huvud och överkropp så du sitter på knä.
Var stilla där ett tag.

Nu har du gjort färdigt en rak’ah, alltså en enhet av bönen. Beroende på vilken rak’ah du utfört så fortsätter du nu till steg 1 eller 9 enligt tabellen:

Rak’ah nummer:Rak’ah 1Rak’ah 2Rak’ah 3Rak’ah 4
Fadjr Morgonbönensteg 1steg 9
Duhur Middagsbönensteg 1steg 9steg 1steg 9
Asr Eftermiddagsbönensteg 1steg 9steg 1steg 9
Maghrib Skymningsbönensteg 1steg 9steg 9
Ishâ Kvällsbönensteg 1steg 9steg 1steg 9

Tashahud. Låt vänster hand vila utsträckt på vänster lår nära knäet. Lägg höger handflata på höger lår, knyt handen löst, sträck ut pekfingret och vila tummens och långfingrets toppar mot varandra. Vila blicken mot det utsträckta pekfingret.

Tashahud. Låt vänster hand vila utsträckt på vänster lår nära knäet. Lägg höger handflata på höger lår, knyt handen löst, sträck ut pekfingret och vila tummens och långfingrets toppar mot varandra. Vila blicken mot det utsträckta pekfingret.

Attahiyyâtul-mubârakâtus-salawâtut-tayyibâtu lillâh,
All dyrkan, alla välsignade ord, alla böner och alla rena ord tillkommer Gud,
as-salâmu ‘alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtu,
Frid vare med dig, o Profet, och Guds nåd och välsignelser,
as-salâmu ‘alaina wa ‘alâ ’ibâdillâhis-sâlihîn,
Må frid vara över oss och över Guds rättskaffens tjänare,
ashhadu an lâ ilâha illallâh, wa ashhadu anna muhammad rasûlullâh
Jag vittnar om att det inte finns något som är värt att dyrka utom Gud och jag vittnar om att Muhammad är Guds Sändebud.

Om detta är: 

  • Rak’ah 2 Morgonbönen, eller 
  • Rak’ah 3 Skymningsbönen eller
  • Rak’ah 4 i övriga böner fortsätt till steg 10 för att avsluta bönen:

Annars gå till steg 1

Taslîm. Avsluta nu bönen (Fajr) genom att utföra den avslutande hälsningen (taslîm). 
Vrid huvudet åt höger och säg:

Allâhumma salli ‘alâ Muhammad, wa ‘alâ âli Muhammad, 
Gud! Välsigna Muhammad och välsigna Muhammads familj,
kamâ sallaita ‘alâ Ibrâhîma wa ‘alâ âli Ibrâhîm, 
såsom Du välsignade Abraham och Abrahams familj,
innaka hamîdummajîd, allâhumma bârik ‘alâ Muhammad, 
Du är i sanning lovprisad, fylld av lysande härlighet. Gud! Ge Din Nåd till Muhammad,
wa ‘alâ âli Muhammad, kamâ bârakta ‘alâ Ibrâhîma wa ‘alâ âli Ibrâhîm, innaka hamîdummajîd
och ge Din Nåd till Muhammads familj, såsom Du gav Din Nåd till Abraham och Abrahams familj, Du är i sanning lovprisad, fylld av lysande härlighet.

Taslîm. Avsluta nu bönen genom att utföra den avslutande hälsningen (taslîm). 

Vrid huvudet åt höger och säg:

As-salâmu ‘alaikum wa rahmatullâh
Frid och Guds nåd vare med er.

Vrid sedan huvudet åt vänster och upprepa samma hälsning:

As-salâmu ‘alaikum wa rahmatullâh
Frid och Guds nåd vare med er.

Nu är bönen färdig!

Korantexter att recitera vid bönen

Efter att ha reciterat sura Al-Fatihah kan du recitera under första och andra rak’ah recitera ytterligare ett kapitel eller valfri text från Koranen. Här är förslag på två texter du kan börja med. An-Nas, ”Människornas herre”, är den sista suran i Koranen. Den är kort, vacker, lättlärda och otroligt kraftfull. Den andra texten som jag rekommenderar är Kursi-versen. Det är vers 255 från sura Al-Baqarah och kallas på svenska för ”Tronversen”. Det är endast en vers men otroligt viktig då den hjälper oss att förstå vem Gud är.

När du utför bönen, salat, så kan du recitera vilken text du själv vill från Koranen. Detta är bara förslag för dig som vill ha någonstans att starta.

An-Nas

Qul a’ûdhu birabbi l-nâsi
SÄG: ”Jag söker skydd hos människornas Herre,
maliki l-nâsi
människornas Konung,
ilâhi l-nâsi
människornas Gud,
min sharri l-waswâsi l-khanâsi
mot det onda som den förrädiske frestaren
alladhî yuwaswisu fî sudûri l-nâsi
viskar i människornas hjärtan,
mina l-jinati wal-nâsi
[viskar] genom [onda] osynliga väsen och [deras likar bland] människorna.”

Koranen, An-Nas ”Människornas herre” 114:1-6

Kursi-versen

Al-lahu lâ illa huwa
GUD – det finns ingen gud utom Han,
l-hayu l-qayûmu
den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare.
Lâ takhudhuhu sinatun walâ nawmun
Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn.
Lahu mâ fi l-samâwâti wamâ fi l-ardi.
Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär.
Man dhâ alladhi yashfa’u ’indahu illâ bi-idh’nihi?
Vem är den som vågar tala [för någon] inför Honom utan Hans tillstånd?
Ya’lamu mâ bayna aydîhim wamâ khalfahum walâ
Han vet allt vad [människor] kan veta och allt som är dolt för dem och av
yuhîtûna bishayin min ìl’mihi illâ bimâ shâa
Hans kunskap kan de inte omfatta mer än Han tillåter.
Wasi’a kur’siyyuhu l-samâwâti wal-arda
Hans allmakts tron omsluter himlarna och jorden.
Walâ yaûduhu hif’zuhumâ.
Att värna och bevara dem är för Honom ingen börda.
Wahuwa l-àliyu
Han är den Höge, den Härlige.

Koranen, Al-Baqarah ”Tronversen” 2:255

Förslag på andra korta sura att recitera efter Al-Fatihah:

  • Sura 103 Al-’Asr ”Den flyende tiden”
  • Sura 112 Al-Ikhlas ”Den rena tron”
  • Sura 113 Al-Falaq ”Gryningens herre”

Ladda ner: Hur man ber

Ladda ner böneguiden och andra dokument för att spara dem på din dator eller telefon. Skriv ut dem och använd de som hjälp när du ska lära dig de muslimska bönerna.

Symbol för att ladda ner dokumentet som PDF.
Böneguiden

Böneguiden (kompakt)

Den lättbegripliga böneguiden ”Hur man ber” kan du ladda ner gratis. Denna version ryms på två A4-sidor och är lätt att ta med sig. Skrivs enkelt ut på ett dubbelsidigt A4 papper, eller på två enkelsidiga.
Ladda ner: Böneguiden (kompakt)

Symbol för att ladda ner dokumentet som PDF.
Korantexter

Korantexter

Ladda ner An-Nas, ”Människornas herre” och Kursi-versen ”Tronversen” för att använda som lathund när du ber. Skriv gärna ut den och lägg den framför dig under bönen.
Ladda ner: Korantexter

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
3 Kommentarer
Nyaste
Äldst Mest röstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer
Johan
2 månader sedan

Så tacksam Allhamdulliah för denna sidan . Min Ramadan blev genast lättare att genomföra de fem bönerna .

Johan
2 månader sedan

Det är ju jätte bra 🤲🏼