Hoppa till innehåll

Djur i Koranen | Vilka djur nämns i Koranen?

Djur i Koranen. Läs om vilka djur och i vilka samanhang de nämns i Koranen. Djur betraktas som gåvor till mänskligheten, prisade för sin skönhet och användbarhet, så islam har satt respekt och barmhärtighet till dem som en värdegrund.

Djur i Koranen illustrerad med en bild på olika djur i en paradisliknande trädgård.
Djur i Koranen. Vilka djur och i vilka samanhang nämns de i Koranen?

Det finns förnuft och intelligens till viss del hos alla levande djur och varelser. Den är dock inte utvecklad i en sådan utsträckning att de tvingades följa Guds påbud och lagar. Men människor och djinner är begåvade med sådant fulländad förnuft och intelligens att de görs till mottagare och följare av Guds ord. Därför kan aldrig ett djur begå en synd. Det var inte en orm som förledde Adam och Eva, det var Satan. Endast människor och djinner kan själva välja mellan gott och ont.

Enligt islam är djur medvetna om Gud. Enligt Koranen prisar de honom, även om deras lovsång inte uttrycks på mänskligt språk. Det är förbjudet att jaga djur för underhållning eller tävling. Det är förbjudet att döda något djur förutom för mat eller att förhindra att det skadar människor. Allt liv är Guds skapelse därför ska vi visa respekt för det.

Alla djur i Koranen

Läs om alla de trettiotre djur eller djurgrupper som nämns i Koranen. Med förklaring, exempel och hänvisning till samtliga sura i den heliga Koranen.

Apor | Apa i Koranen

Apor i Koranen. De som bröt sabbaten förvandlades till apor och grisar eftersom de gjorde Allah allvarligt arg. Allah gjorde detta för att varna människor att inte vara som dem. Allah vill att detta ska vara en läxa för oss alla, så lär dig vad sabbatsbrytarna faktiskt gjorde, och följ inte i deras fotspår.

Bete dig som en apa och gör dig själv till åtlöje.

ni vet att det bland er fanns sådana som kränkte sabbatshelgen och att Vi uttalade [denna dom] över dem: ”Bli [som] apor, föremål för [allas] hån och förakt!”

Koranen, Al-Baqara 2:65

Apor nämns i Koranen i surorna 2:65, 5:60, 7:166

Bin | Bi i Koranen

Biet har fått ett eget kapitel i Koranen uppkallat efter sig. An-Nahl (biet) är den sextonde suran och består av 128 verser. Endast ett stycke nämner biet.

Det är ett mycket vackert stycke som påminner oss om allt det goda Gud har gett oss.

Och från boskapen kan ni hämta en [annan] lärdom: i deras buk, mellan det som kroppen stöter bort och blodet [som uppehåller livet], låter Vi ren mjölk [alstras] för er, en välsmakande [dryck].
Och ur frukterna av dadelpalmen och vinrankan utvinner ni både vin och hälsosam näring; i detta ligger helt visst ett budskap till dem som använder sitt förstånd.
Och din Herre har lärt biet att inrätta sig i bergen och i träd och i det som [människor] ställer i ordning [för dess behov];
och att hämta sin näring från alla [växter som ger] frukt och att följa de vägar som din Herre [har utstakat för det]. Och en saft av skiftande färg sipprar fram ur dess [inre] i vilken det finns läkande ämnen [till nytta] för människorna. I allt detta ligger helt visst ett budskap till människor som tänker.

Koranen, An-Nahl 16:66-69

I Koranen nämns bin endast i sura 16:68

Boskap | Boskap i Koranen

Boskapsdjur är en benämning på vissa husdjur, främst nötboskap. Även hästar, får, getter, grisar, samt höns kan räknas dit. Boskapen är en gåva från Gud och den ger oss mat, skinn, ull, mjölk med mera. Utan den hade det varit svårt för mänskligheten att klara sig.

I Koranen nämns boskap i trettioen olika verser, och i varierande sammanhang.

Boskap kan också vara ett bevis på välmående och framgång. Det är också ett tecken på rikedom.

Följande vers ur Koranen vittnar om att Gud låter oss glädjas världsliga ting, men vi ska inte glömma att den största lyckan är Gud.

KVINNORS kärlek, söner [i mängd], skatter av guld och silver, hästar av ädel ras, boskap och åkerjordar har utmålats för människorna [som det mest åtråvärda i livet]. Allt detta hör till de glädjeämnen som står till buds i denna värld, men återkomsten till Gud är det högsta goda.

Koranen, Al-Imran 3:14

Boskap nämns i Koranen i surorna 3:14, 4:119, 5:1, 5:95, 6:136, 6:138, 6:139, 6:142, 7:179, 10:24, 16:15, 16:66, 16:80, 20:54, 22:28, 22:30, 22:34, 23:21, 25:44, 25:49, 26:133, 32:27, 35:28, 36:71, 39:6, 40:79, 42:11, 43:12, 47:12, 79:33, 80:32

Elefanter | Elefant i Koranen

Elefanter i Koranen. När den kristna kungen i Jemen bestämt sig för att förstöra Kaba i Mecka så samlade han en stor armé. Med sig hade han krigselefanter. Därför kallades hans arme för Elefantens armé. Dock satte Gud stopp för både elefanterna och resten av armén.

Sura 105 heter Al-Fil, ”Elefanten”:

HAR DU inte sett hur din Herre gick till väga mot Elefantens armé?
Han gjorde deras krigslist om intet,när Han sände mot dem svärm efter svärm av fåglar
som lät [ett regn av] stenar hagla över dem – Hans förutbestämda straff! –
Och [där] lät Han dem [ligga utströdda] som de torra stråna på ett avmejat sädesfält.

Koranen, Al-Fil 105:1-5

I Koranen nämns elefanter endast i sura 105:1

Fiskar | Fisk i Koranen

Fiskar nämns i fem verser i Koranen. Den mest kända är kanske berättelsen om Jona. Han var en israelitisk profet som lämnade sitt folk på grund av deras olydnad och kastades i havet för att sväljas av en jättefisk. Ofta berättas det och avbildas att han blev svald av en val. Varken Koranen eller Bibeln nämner att det skulle vara en val, utan just en stor fisk.

ÄVEN JONA var en av [Våra] budbärare;
han flydde som en förrymd slav [och gömde sig] ombord på ett fullastat skepp.
Och så kastade de lott och han förlorade;
[och de kastade honom i havet] och han slukades av en väldig fisk – han hade nämligen begått ett svårt fel.

Koranen, As-Saffat 37:139-142

Fiskar nämns i Koranen i surorna 7:163, 18:61, 18:63, 37:142, 68:48

Flugor | Fluga i Koranen

Flugor i Koranen. Vem kan ens skapa en fluga? För de som tror på något annat än Gud. Det de tror på kan inte ens skapa en minsta lilla fluga, inte om de så kombinerar alla sina krafter. Även om alla idoler och falska gudar som de dyrkar skulle gå samman för att skapa en enda fluga, skulle de inte kunna göra det.

Varken människor eller falska gudar kan skapa det som Gud skapar!

MÄNNISKOR! Hör på den liknelse, som här framställs [för er]: de som ni anropar i Guds ställe kommer aldrig att kunna skapa [ens] en fluga, även om de förenar [alla sina krafter] för [att åstadkomma] detta. Och om en fluga stjäl något från dem, kan de inte ta det ifrån denna [fluga]. Lika maktlös är den bedjande som den till vilken bönen ställs!

Koranen, Al-Hajj 22:73

I Koranen nämns flugor endast i sura 22:73

Fåglar | Fågel i Koranen

Fåglar nämns i olika sammanhang i 16 olika verser i Koranen. Lägger man till Härfågel och Korpen så blir det ytterligare fyra verser om fåglar i Koranen.

I sura An-Nahl, vers 79, påminns vi om hur fantastiskt någonting är som vi ser dagligen. Flygande fåglar har vi vant oss vid och ser det som självklarheter. Men om vi tänker efter så inser vi hur vilka fantastiska skapelser de är. Deras enda förklaring är att de är Guds skapelse.

Har de inte sett hur fåglarna svävar genom luften [i enlighet med Guds lagar]? Ingen annan än Gud håller dem uppe! I detta ligger sannerligen budskap till människor som vill tro.

Koranen An-Nahl 16:79

Fåglar nämns i Koranen i surorna 2:260, 3:49, 5:110, 12:36, 12:41, 16:79, 21:79, 22:31, 24:41, 27:16, 27:17, 27:20, 34:10, 38:19, 67:19, 105:3

Får | Får i Koranen

Får nämns tre gånger i Koranen men det finns även verser om tackor. Texten i Al-An’am handlar om att Gud förbjöd judarna att äta fettet av flera boskapsdjur, däribland får. Det var ett straff för att de inte hade följt buden tidigare. Förbudet mot fett var ett tidigare straff och gäller inte senare troende.

Vi förbjöd dem som bekände den judiska tron [köttet av] alla djur försedda med klor; Vi förbjöd dem också fett av nötboskap och får, utom det som finns i ryggar och inälvor eller är blandat med benen. Så straffade Vi dem för den orätt de begick. Detta som Vi säger är sanningen!

Koranen, Al-An’am 6:146

Får nämns i Koranen i surorna 6:146, 20,18, 21:78

Getter | Get i Koranen

Geten nämns endast en gång i Koranen. I denna sura nämns olika boskap och bland dem även getter. Texten kan vara svår att förstå men den visar människornas okunskap innan islam. Det var en del av deras avgudadyrkan att ge vissa djur, frukt och annat en gudomlig status. Därför fick djuren inte ätas eller ens användas för arbete.

Gud förbjöd inte någon av dessa boskap eller deras avkomma. Snarare skapades de alla för människan som en källa för mat, transport, arbete, mjölk och andra förmåner.

[Av boskapen har Gud gett er] åtta par: av får, bagge och tacka, och av getter, bock och get. Säg: ”Är det handjuren av båda slagen som Han har förklarat förbjudna eller är det hondjuren? Eller är det fostren, som de båda slagen av dräktiga hondjur bär? Säg mig vad ni vet om detta, om ni [nu] har talat sanning.”

Koranen, Al-An’am 6:143

I Koranen nämns getter endast i sura 6:143

Grisar | Gris i Koranen

Grisar nämns på ett par ställen i Koranen. Huvudsakligen handlar det om att man inte ska äta av grisens kött. Inget fläskkött är tillåtet utan det anses vara haram. Men i nödsituation så tillåts man äta griskött vilket följande vers berättar om:

Vad Han har förbjudit er är kött av självdöda djur, blod och svinkött och sådant som offrats åt en annan än Gud. Men den som [av hunger] tvingas [att äta sådant] – inte den som av trots överträder [förbuden] eller som går längre [än hungern driver honom] – begår ingen synd. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Koranen, Al-Baqaeah 2:173

Grisar nämns i Koranen i surorna 2:173, 5:3, 5:60, 6:145, 16:115

Gräshoppor | Gräshoppa i Koranen

Gräshoppor finns med på två ställen i Koranen. I båda fallen så är det ett dåligt tecken. Den ena handlar om en av de plågor som drabbade Egypten den andra handlar om den yttersta dagen.

Den Dag då roparen kallar människorna till det okända,
kommer de att stiga ut ur sina gravar, stirrande i marken, och som svärmar av gräshoppor

Koranen, Al-Qamar 54:6-7

Gräshoppor nämns i Koranen i surorna 7:133, 54:7

Hundar | Hund i Koranen

Hundar i Koranen. I Koranens ”berättelsen om männen i grottan” är det en hund som är med männen. Hunden ligger med utsträckta ben vid grottans öppning. I suran berättas det om hur några unga män i en tid präglad av förföljelser av de troende tillsammans med sin hund drog sig undan i en skyddad grotta i Efesos. Där blev de kvar, genom ett under försänkta i sömn, under en mycket lång tid – i 309 år.

Du kunde ha trott att de låg där vakna, fastän de var försänkta i sömn. Vi lät dem vända sig än på höger sida, än på vänster och deras hund låg vid ingången med utsträckta framben. Om du oförmodat hade stött på dem, skulle du helt säkert ha vänt om och i förskräckelse ha sprungit därifrån.

Koranen, Al-Kahf 18:18

Hundar nämns i Koranen i surorna 7:176, 18:18, 18:22

Härfåglar | Härfågel i Koranen

Härfågel är en fågel som återfinns i stora delar av Europa, Asien och Afrika men är mycket ovanlig i Sverige. I Koranen nämns den i en vers och det är när kung Salomo inspekterar sina tama fåglar.
Fåglar av obestämd art nämns här: Fåglar i Koranen

Och [en dag] då han mönstrade sina fåglar sade han: ”Varför ser jag inte härfågeln? Är det möjligt att den inte är här
Jag skall minsann straffa den strängt, nej, jag skall döda den, om den inte kan ge mig ett gott skäl [för sin frånvaro]!”
[Härfågeln] blev inte [borta] länge och [när den återkom] sade den: ”Jag har fått veta något som du inte vet: jag har med mig säkra underrättelser till dig från sabéernas land.

Koranen, An-Naml 27:20-22

Härfåglar nämns i Koranen i surorna 27:20, 27:22

Hästar | Häst i Koranen

Hästar i Koranen. Profeten Muhammad hade flera olika hästar. Två av dem känner vi till namnen på. Det var: en häst som heter Murtajaz (”spontan”), och en svart häst som heter Sakb. Hans hästar nämns inte i Koranen men i hadither.

I Koranen nämns hästar på ett par olika ställen. I sura Al-Hashr står det att hästarna inte behövdes sporras för att de skulle vinna sitt krigsbyte. Det var alltså väldigt lättvunnet.

[Glöm inte att] ni varken har behövt sporra häst eller kamel för att vinna det byte [som ni tog från fienden och] som Gud har överlämnat till Sitt Sändebud. Gud lägger makten över dem Han vill i Sina sändebuds händer; Gud är allsmäktig.

Koranen, Al-Hashr 59:6

Hästar nämns i Koranen i surorna 3:14, 16:8, 17:64, 38:31, 59:6

Kalvar | Kalv i Koranen

Ordet kalv nämns tio gånger i Koranen. Två gånger nämns kalv som maträtt – helstekt kalv. Annars handlar det om avgudadyrkan av en gyllene kalv.

Enligt Bibeln och Koranen var guldkalven en staty som israeliterna gjorde när Mose gick upp till berget Sinai.

Händelsen med dyrkan av den gyllene kalven berättas i det andra kapitlet i Koranen, som heter Al-Baqarah. Koranen berättar att efter att de vägrat gå in i det utlovade landet, förordnade Gud att israeliterna som straff skulle vandra i fyrtio år. Mose fortsatte att leda israeliterna till berget Sinai för gudomlig vägledning. Enligt islamisk litteratur beordrade Gud Moses att fasta i fyrtio nätter innan han fick vägledning för israeliterna. När Mose fullbordade fastan, gick han fram till Gud för att få vägledning.

Israeliterna blev rastlösa, eftersom Mose inte hade återvänt till dem, och efter trettio dagar väckte en man som hette Samiri tvivel bland israeliterna. Han hävdade att Mose hade övergett dem och beordrade sina anhängare att tända en eld och föra honom alla smycken och guldsmycken de hade. Samiri göt guldet till en guldkalv som de började dyrka.

och hur Vi kallade Moses till Oss [på Sinai berg] under fyrtio nätter och hur ni i hans frånvaro tog er för att dyrka [den gyllene] kalven och så begick en svår synd.

Koranen, Al-Baqara 2:51

Kalvar nämns i Koranen i surorna 2:51, 2:54, 2:92, 2:93, 4:153, 7:148, 7:152, 11:69, 20:88, 51:26

Kameler | Kamel i Koranen

Kamelen är det tredje mest omnämnda djuret i Koranen och förekommer i 15 verser.

Det är utom tvivel att alla varelser återspeglar den oändliga kraften och kunskapen hos sin Skapare. Detta faktum uttrycks i många verser i Koranen, som ständigt betonar att allt skapat av Allah faktiskt är ett bevis på tro och en läxa för förmaning.

Den 17:e versen i kapitlet Al-Gashiyah påminns vi om hur fantastiskt och otroligt allting kring oss är. Här nämns kamelen som exempel. Ser man inte att den måste ha skapats av Gud? Att den omöjligen framkommit av en slump.

HAR DE [som förnekar uppståndelsen] aldrig ägnat en tanke åt kamelens skapnad?
Och åt himlens valv, hur det har rests
Och åt bergen, hur fast de har förankrats
Och åt jordens [yta], hur den har bretts ut

Koranen, Al-Gashiyah 88:17

Kameler nämns i Koranen i surorna 6:144, 7:40, 7:73, 7:77, 11:64, 12:72, 17:59, 26:155, 54:27, 56:55, 56:6, 77:33, 81:4, 88:17, 91:13

Kor | Ko i Koranen

Kor nämns på flera olika ställen i Koranen och i olika sammanhang. Kapitel 2, Koranens längsta heter Al-Baqarah som betyder just kon. 

Den kanske mest kända berättelsen om kor i Koranen är den om kung Faraos dröm. Han drömde om sju feta kor som blir uppätna av sju magra kossor. 

Ingen av Faraos experter kunde tyda drömmen så man hämtar Josef (Yusuf) som förklarar drömmen för honom.

Det var en varning att det efter sju goda år skulle följa sju år av torka och svält. Josef hade med Guds hjälp en lösning på problemet.

[EN DAG] sade kungen [till sitt församlade råd]: ”Jag har [i en dröm sett] sju feta kor ätas upp av sju magra och sju gröna ax [stå bredvid sju] andra, som var förtorkade. Upplys mig, ni rådmän, om [innebörden av] min dröm, om ni är skickliga i att tyda drömmar!”

Koranen, Yusuf 12:43

Kor nämns i Koranen i surorna 2:67, 2:68, 2:69, 2:70, 2:71, 6:144, 6:146, 12:43, 12:46

Korpar | Korp i Koranen

Korpen i Koranen. I berättelsen om Adam och Evas första två söner Abel och Kain uppstår det svartsjuka mellan dem. Kain känner sig missgynnad och det slutar med att han dödar Abel.

Efter mordet skickade Gud en korp som sprätter och krafsar i marken för att visa Kain hur han skulle dölja sin brors döda kropp. Kain började i sin skam att förbanna sig själv och han blev full av skuldkänslor. Tanken på brottet kom äntligen till mördaren, eftersom han verkligen insåg hur fruktansvärt det var att döda någon, desto mer som offret var en oskyldig och rättfärdig man. Full av ånger var Kain för alltid märkt av djup sorg.

Och Gud sände en korp, som krafsade i jorden och visade honom hur han kunde dölja broderns nakna kropp. [Och] han utropade: ”Har jag, eländige stackare, blivit så svag att jag inte kan göra som denna korp och dölja min broders lik?” Och han greps av ånger.

Koranen, Al-Ma’idah 5:31

I Koranen nämns korpar endast i sura 5:31

Lejon | Lejon i Koranen

Lejon i Koranen nämns endast i denna liknelse där otroende varnas inför domens dag. De som förnekade sanningen och vände sig bort från Gud, de kommer på domedagen att bete sig som vilda åsnor som flyr från ett lejon.

[De beter sig] som skrämda åsnor
som flyr för ett lejon!

Koranen, Al-Muddaththir 74:50

I Koranen nämns lejon endast i sura 74:50

Löss | Lus i Koranen

Löss i Koranen. Lössen är en av plågorna som drabbar Egypten. I Bibeln berättas det om 10 plågor men i Koranen nämns endast fem plågor, och mycket kortfattat i följande text:

å slog Vi dem med översvämningar och gräshoppssvärmar och löss och paddor och [vattnets förvandling till] blod – tydliga tecken – men de var ett högmodigt släkte, ett folk av obotfärdiga syndare!

Koranen, Al-A’raf 7:133

I Koranen nämns löss endast i sura 7:133

Mott och mal | Mott och mal i Koranen

Mott och mal är flygande insekter som tillhör fjärilarna. Många är aktiva på natten och de finns mal  som kan äta hål på textilier. På natten kan man se hur de svärmar runt ljuskällor.

Korantexten beskriver hur människor i förvirring och fasa kommer att myllra och svärma som mott och mal. 

[Det skall dåna] en Dag då människorna myllrar och svärmar som mott och mal,
och då bergen [förvandlas] till högar av kardad ull.
Då skall den vars vågskål [med goda handlingar] väger tungt
gå till ett liv i lycksalighet,

Koranen, Al-Qari’ah 101:4-7

I Koranen nämns mal och mott endast i sura 101:4

Mulåsnor | Mulåsna i Koranen

Mulåsna ett hästdjur som är en korsning mellan ett åsnesto och en hästhingst. En mula är istället en korsning mellan ett häststo och en åsnehingst. Profeten Muhammad red ofta en mula som kallades för Duldul, vilket betyder Vacklande. Kanske det var mulans gång namnet spelade an på?

Mulåsnan nämns i Koranen som en av de gåvor Gud skänkt människan för att göra livet lättare för oss.

Och [Han har skapat] hästar och mulåsnor och åsnor för er att rida på och åt vars skönhet [ni kan glädjas]. Och Han kommer att skapa det som ni inte kan veta något om.

Koranen, An-Nahl 16:8

I Koranen nämns mulåsnor endast i sura 16:8

Mygg | Mygga i Koranen

Myggor i Koranen. Gud tvekar inte för att lägga fram en liknelse ens om en mygga eller något mycket större när liknelsen är större (eller mindre när den är mindre) än den. Och vad gäller de som tror, de vet att det är sanningen från deras Herre, men när det gäller de som inte tror, säger de: ”Vad hade Gud för avsikt med denna liknelse” Genom den vilseleder Han många, och många vägleder Han. Endast den som inte tror blir vilseledd av Guds liknelser.

Gud tvekar inte att framställa en liknelse om en mygga eller något ännu oansenligare. De troende vet att dessa [liknelser] är sanningen, [uppenbarad] av deras Herre, men de som inte vill tro säger: ”Vad kan Gud ha velat säga med denna liknelse?” Därmed leder Han många vilse och ger även vägledning åt många; men Han leder ingen vilse utom dem som förhärdats i synd,

Koranen, Al-Baqarah 2:26

I Koranen nämns mygg endast i sura 2:26

Myror | Myra i Koranen

Myror i Koranen. När kung Salomo och hans armé marscherar in i området som kallas för Myrornas dal så varnar myrorna varandra. De ropar att de ska skynda sig att söka skydd i sina bon. Annars riskerar de att bli ihjältrampade av soldaterna som inte ens kommer att notera dem.

Koranen berättar om talande myror. Detta har fått många skeptiker till att förlöjliga och skratta åt den heliga Koranen. Men, i dag, cirka 1 400 år efter att Koranen nedtecknades så har äntligen forskningen kommit fram till samma sak. Forskarna vet att myror pratar med antennerna, och de kommunicerar också med doftämnen och till och med att de signalerar med ljud.

[En dag] lät Salomo sina arméer av osynliga väsen, människor och fåglar samlas och han formerade dem [till marsch och de marscherade] till dess de kom till Myrornas dal. [Då] hördes en myra ropa: ”Myror! Skynda er in i era bostäder så att inte Salomo och hans soldater trampar ihjäl er utan att de [ens] märker det!”

Koranen, An-Naml 27:17-18

I Koranen nämns myror endast i sura 27:18

Ormar | Orm i Koranen

Ormen beskrivs ofta i kristendomen, men även i förekommande fall i islam, som den som förmådde Adam och Eva att ta av den förbjudna frukten. Det var ingen orm men Djävulen som gjorde det. Att han var förklädd till en orm är givetvis fullt möjligt, men det finns ingenting i Koranen som nämner det.

Där ormen nämns i Koranen så handlar det uteslutande om den stav Moses hade som kunde förvandlas till en orm.

[Farao] sade: ”Om du har kommit med ett tecken, låt oss då se det – om du är en av dem som håller sig till sanningen.”
Då kastade [Moses] sin stav och alla kunde se att den var en orm;

Koranen, Al-A’raf 7:106-107

Ormar nämns i Koranen i surorna 7:107, 20:20, 26:32, 27:10, 28:31

Paddor | Padda i Koranen

Paddor eller grodor i Koranen. Paddorna (eller grodorna) är en av Egyptens 10 plågor som det berättas om i Bibeln. 

Enligt Andra Moseboken var Egyptens tio plågor:

  1. Nilens vatten förvandlades till blod, 2 Mos 7:20
  2. Landet invaderades av grodor (paddor), 2 Mos 8:2
  3. Stoftet på marken förvandlades till myggor, 2 Mos 8:16
  4. Väldiga flugsvärmar invaderade landet, 2 Mos 8:24
  5. Egyptiernas boskap dog i boskapspest, 2 Mos 9:4
  6. Egyptierna drabbades av varbölder, 2 Mos 9:10
  7. En hagelstorm drabbade landet, 2 Mos 9:18
  8. Gräshoppor invaderade landet och förstörde odlingar, 2 Mos 10:4
  9. Det blev mörkt i tre dagar för egyptierna, 2 Mos 10:22
  10. Dödsängeln tog den förstfödde sonen ur varje egyptiskt hem, 2 Mos 11:5

I Koranen nämns endast fem plågor, och mycket kortfattat i följande text:

Då slog Vi dem med översvämningar och gräshoppssvärmar och löss och paddor och [vattnets förvandling till] blod – tydliga tecken – men de var ett högmodigt släkte, ett folk av obotfärdiga syndare!

Koranen, Al-A’raf 7:133

I Koranen nämns paddor endast i sura 7:133

Spindlar | Spindel i Koranen

Spindeln har ett helt kapitel uppkallat efter sig i Koranen, Al-’Ankabut. Dock handlar kapitlet inte om spindlar men det finns en liknelse mellan spindelns bostad, alltså spindelnätet, att det är lika bräckligt som det beskydd man får om man tillber andra gudar än Gud.

DE SOM tar andra än Gud till beskyddare kan liknas vid spindeln som väljer det allra bräckligaste hus till sin bostad. Om de bara visste [vilket bräckligt skydd de får]!

Koranen, Al-Ankabut 29:41

I Koranen nämns spindlar endast i sura 29:41

Tackor | Tacka i Koranen

En tacka är ett får av honkön. Här handlar det om tackor. Du kan också du läsa om Koranens omnämnande av får.

Denna text, den enda där tackor nämns i Koranen, är en del av ”Berättelsen om de två rättstvisterna”. Det är kung David som dömmer när en man påstår sig blivit avtvingad en tacka. David inser dock att det var Gud som testade honom. Han hade visat sig partiskt och dömt mannen med de nittionio tackorna utan att lyssna på hans version av händelsen.

En tänkvärd text vi kan ta med oss och vara försiktiga innan vi är för snabba att döma någon.

Detta är min bror som äger nittionio tackor, medan jag har en enda tacka, och han sade till mig: ’Lämna henne i min vård!’ och inför hans hotfulla språk måste jag ge vika.”
[David] sade: ”Utan tvivel har han gjort dig orätt när han krävde att få din tacka utöver dem han redan hade! Många människor som har gemensamma intressen gör sig skyldiga till [sådana] övergrepp mot varandra, utom de som tror och lever ett rättskaffens liv, men de är ett fåtal.” Nu förstod David att Vi hade velat sätta honom på prov, och han bad sin Herre om förlåtelse och föll ned på sitt ansikte i bön och ånger.

Koranen, Sad 38:23-24

Tackor nämns i Koranen i surorna 38:23, 38:24

Vaktlar | Vaktel i Koranen

Vaktlar är ett samlingsnamn för ett antal medelstora hönsfåglar. Det är en vild fågel med smakrikt kött som också är väldigt lätt att fånga.

I Koranen och även i Bibeln berättas det om hur Gud skänker det judiska folket vaktlar att äta under sin vandring från Egypten.

Texten (Al-Baqarah 2:57) gör det klart för det judiska folket att deras synd, hur stor den än är, aldrig kommer att skada Gud. På samma sätt, oavsett hur from någon är, kommer de aldrig att gynna Gud. Syndaren skadar bara sig själv, medan den som lyder Gud bara gynnar honom eller henne själv.

Och Vi lät molnen skänka er skugga och gav er manna och vaktlar [till föda och uppmanade er:] ”Ät av de goda ting som Vi har skänkt er för ert uppehälle.” Och de vållade Oss ingen skada [med sina synder] – de skadade enbart sig själva.

Koranen, Al-Baqarah 2:57

Vaktlar nämns i Koranen i surorna 2:57, 7:160, 20:80

Åsnor | Åsna i Koranen

Åsnor finns med på fem olika ställen i Koranen. Min favoritvers är där åsnan används som metafor för mänskligt dåligt uppförande. ”Var måttfull i ditt beteende och dämpa din röst! Finns det något fulare än åsnans skriande?” (31:19). Alla som har hört hur en åsna låter förstår denna text!

Profeten Muhammad hade en åsna som kallades för Yaʽfūr (Ya’foor). Den var en gåva från den bysantinske guvernören i Egypten. Den var så lugn och följsam i profetens sällskap att han kunde rida den utan sele.

Det finns många spännande hadither om åsnan Yaʽfūr, men de flesta av dem anses vara otillförlitliga.

Åsnan som tålmodigt väntade i hundra år:

Eller [- ett annat exempel på dem som förnekar Guds Allmakt -] om mannen som färdades förbi en stad som hade jämnats med marken och utropade: ”Hur skulle Gud kunna ge liv åt denna [döda stad]?” Och Gud lät honom dö och förbli död i hundra år. Därefter väckte Han honom till liv och frågade: ”Hur länge har du varit borta?” Han svarade: ”Jag har varit borta en dag eller en del av en dag.” [Gud] sade: ”Nej, du har varit borta i hundra år. Men se på din mat och din dryck, som inte har fördärvats, och se på din åsna – Vi har velat göra dig till ett tecken för människorna – och se [nu] hur Vi ger liv åt de döda benen och sedan klär dem med kött.” Och när allt detta stod klart för honom, sade han: ”[Nu] vet jag att Gud har allt i Sin makt.”

Koranen, Al-Baqarah 2:259

Åsnor nämns i Koranen i surorna 2:259, 16:8, 31:19, 62:5, 74:50

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
4 Kommentarer
Nyaste
Äldst Mest röstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer
Anders
1 månad sedan

Fanns det inte en profet som bara åt gräshoppor?

Matte till Tiffy
1 månad sedan

Hej jag undrar lite om vad islam säger om hundar. Stämmer det att muslimer hatar hundar och att de är orena? Jag har bekanta som är muslimer men de har både katt och hund.