Hoppa till innehåll

Islams profeter | Profeterna i den heliga Koranen

Islams profeter i Koranen och dess omnämnande i Bibeln.

I islam är en profet en person som är i kontakt med Gud och som kan tala, eller utföra handlingar på uppdrag av Gud. Profeter tjänar som en mellanhand mellan Gud och mänskligheten genom att leverera meddelanden eller läror från skaparen. Budskapet som profeten förmedlar kallas en profetia. En sann profet förmedlar Guds budskap.

Islams profeter | Profeterna i koranen och i bibeln.
Islams profeter | Profeterna i koranen och i bibeln.

Islams profeter i Koranen och Bibeln

25 profeter är omskrivna vid namn i Koranen. 23 av dessa förekommer även i Bibeln. På grund av översättningar till olika språk ser namnen lite annorlunda ut i Bibeln mot vad de gör i Koranen. Listan här är sorterad i alfabetisk ordning efter namnen enligt Knut Bernströms svenska översättning av Koranen (Koranens budskap).

Namn i Koranen
Adam
Al-Yasa
Ayub
Daud
Dhul-Kifl
Harun
Hud
Ibrahim
Idris
Ilyas
Isa
Ishaq
Ismail
Lut
Muhammed
Musa
Nuh
Saleh
Shoaib
Sulayman
Yahya
Yaqub
Yunus
Yusuf
Zakariya

Namn på Arabiska
آدم
اليسع
أيوب
داود
ذو الكفل
هارون
هود
ابراهيم
ادريس
إلياس
عيسى
اسحاق
اسماعيل
لوط
محمد
موسى
نوح
صالح
شعيب
سليمان
يحيى
يعقوب
يونس
يوسف
زكريا

Namn i Bibeln
Adam
Elisha
Job
David
Hersekiel
Aron
Ever
Abraham
Enok
Elia
Jesus
Isak
Ismael
Lot

Mose
Noa

Jetro
Salomo
Johannes
Jakob
Jona
Josef
Sakarias

Koranens profeter i kronologisk ordning

Adam آدم (Adam)

Adam var den första människan på jorden och den första profeten i islam. Adams roll som människosläktets fader är betraktat av muslimer med vördnad. Muslimer hänvisar också till hans hustru, Hawā (Eva), som ”mänsklighetens moder”. Muslimer ser Adam som den första muslimen, eftersom Koranen säger att alla profeter predikade samma tro på islam.

Idris ادريس (Enok)

Idris är en islamisk profet. Enligt islam levde Idris under en period av torka, som Gud hade nedsänt för att straffa människorna i världen eftersom de hade glömt honom. Idris lyckades få ett slut på torkan och regnet att komma tillbaka till världen genom att be till Gud om frälsning och ett slut på plågorna. Idris ses inom islam även som den som introducerade skrivkonsten, astronomi och matematik.

Nuh نوح (Noa)

Noah, även känd som Nuh, är erkänd i islam som en profet och Guds budbärare. Noas uppdrag var att varna sitt folk, som var störtat i fördärv och synd. Gud ålade Noa plikten att predika för sitt folk och rådde dem att överge avgudadyrkan och att endast tillbe Gud och att leva ett gott och rent liv. Även om han predikade Guds budskap med iver, vägrade hans folk att lyssna på honom. Det ledde till att Noah byggde arken och att Gud startade syndafloden. I islamisk tradition är det omtvistat om den stora översvämningen var en global eller en lokal. Noas predikan sträckte sig över 950 år enligt Koranen.

Hud هود (Ever)

Koranen berättar att Hud blir sänd som en varning till folket som bodde i dagens Jemen på stranden av Arabiska havet. Hud föddes bland detta starka och rika folk som kallades Aad. Men de dyrkade avgudar. Profeten Hud tillbringade mycket tid med att predika för dem att bara be till den ende och endaste Guden – Allah, deras Skapare. Människorna där var envisa och bara några få lyssnade på honom.

Allah straffade Aads folk genom att låta det gå en lång tid utan regn. Stor torka rådde men människorna vill fortfarande inte tro. De hånade Hud och slog honom. Han varnade dem för ännu hårdare straff men de brydde sig inte om honom. När deras svårigheter blev riktigt stora, kom de till Profeten Hud och bad honom att han skulle be om regn. Han bad om regn och Gud lät det regna. Folket fick åter mat att äta men ändå vägrade de att bättra sig.

OCH TILL [stammen] Aad [sände Vi] deras broder Hud, som sade: ”Dyrka Gud, mitt folk! Ni har ingen gud utom Honom! [Vad ni dyrkar] är era egna uppfinningar!

Koranen, 11:51

Saleh صالح

Enligt Koranen (11:61-65) var Saleh (Salih) en semit som föddes föddes nio generationer efter Nuh (Noa) och syndafloden. Koranen beskriver att han var född och uppväxt bland Thamud, en folkgrupp som på nordöstra Arabiska halvön. Thamud levde enligt de islamska skrifterna i stenhus uthuggna i berg, och dyrkade avbilder i sten. Saleh försökte övertyga sitt folk att inte dyrka avbilder och att istället hylla Gud, men de vägrade och insisterade att Saleh skulle utföra ett mirakel. Berättelsen fortsätter med att Gud då svarar genom att skapa en kamel av feminint kön. Thamud-folket var tillåtna att mjölka men fick inte skada kamelen.

Och [han fortsatte]: ”Detta Guds kamelsto, mitt folk, skall vara ett tecken för er. Lämna henne nu i fred att beta på Guds jord och tillfoga henne ingen skada; i annat fall väntar er ett ögonblickligt straff.”

Koranen, 11:64

Ibrahim ابراهيم (Abraham)

Ibrahim, (i Bibeln kallad Abraham) är en av de viktigaste profeterna inom judendomen, kristendomen och islam. Han är densamme som den bibliska stamfadern Abraham och var far till Isak och Ismael. Ismael var hans förstfödde son, och är arabernas stamfader. Ibrahim kallas inom islam ”Guds vän”, en beteckning som tidigare även använts i judisk och kristen tradition. På grund av arvet från Abraham går religionerna islam, kristendom och judendom under beteckningen abrahamitiska religioner.

Den fjortonde suran i Koranen är uppkallad efter Ibrahim.

Lut لوط (Lot)

Lut levde i staden Ur i Mesopotamien, området runt floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak, och delar av Iran, Syrien och Turkiet, och var brorson till profeten Ibrahim (Abraham) och följde hans tro på monoteism (tawhīd). Han utvandrade till Sodom i närheten av det nutida Döda havet, där han slog sig ned då Gud hade gett honom ett profetiskt budskap han skulle förmedla till dess invånare. I Koranen 7:80-82 och 29:28-29 väcker Lut sodomiternas vrede när han bland annat fördömer att de beter sig som stråtrövare samt deras öppet homosexuella handlingar.

OCH [MINNS] att Lot sade till sitt folk: ”Ni begår sådana skamlösa handlingar som ingen i världen någonsin begått före er!

Ni nalkas ju män, [upptända av lust], och går tvärs emot naturens vägar. Och ni gör det [öppet], när ni samlas till era skamliga sammankomster!” Hans folks enda svar var: ”Be då Gud straffa oss, om du talar sanning!”

Koranen, 29:28-29
Sodom och Gomorra
Sodom och Gomorra

Sodomi | Sodomist
Sodomi (även onaturlig otukt) är liksom perversion en gammal benämning på avvikande sexualitet, till exempel sex med djur (zoofili) eller med person av samma kön (homosexualitet). I Bibeln, 1 Mos 19:1-29 finns berättelsen om två änglar som besöker staden för att avgöra om den måste ödeläggas. Den rättfärdige Lot, Abrahams brorson, tar emot dem i sitt hus, men stadens män försöker ta sig in i huset för att våldta främlingarna, och sedan även Lot.


Ismail اسماعيل (Ismael)

Inom islam är Ismail, eller Ismael Abrahams (Ibrahims) förstfödde son, född av Hagar, och är en utvald profet och en Guds budbärare. Hans namn förekommer tolv gånger i Koranen, mestadels i listor över andra profeter. Enligt islamisk tradition var det Ismail som Abraham var på väg att offra till Gud för att visa sin gudsfruktan och inte, som Bibeln berättar, Saras son Isak.

Ishaq اسحاق (Isak)

Isak är nämd femton gånger vid namn i Koranen, ofta tillsammans med sin far och sin son, Jakob. Koranen säger att Abraham fick ”goda nyheter om Isak, en profet, om de rättfärdiga”, och att Gud välsignade dem båda (37:112). Koranen befaller muslimer att tro på uppenbarelserna som var givna till ”Abraham, Ismael, Isak, Jakob och patriarkerna” (2:136).

Säg: ”Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja.”

Koranen, 2:136

Yaqub يعقوب (Jakob)

Yaqub är en profet inom islam. Koranen berättar inte många detaljer angående Yaqubs liv, men det framgår att han var en rättfärdig profet som fick inspiration från Gud. Yaqub är också känd som Israil, och hans folk, israeliterna, är kända som Bani Israi (Israels söner)l. De omnämns på flera ställen i Koranen. Yaqub är Ishaqs (den bibliska Isaks) son, och således även Ibrahims (den bibliska Abrahams) barnbarn. En av Yaqubs söner, Yusuf, var också profet.

Yusuf يوسف (Josef)

Yusuf är omtalad på följande ställen i Koranen: Al-An’am (Koranen; 6:84), Yusuf (Koranen; 12:4-102), Ghafir (Koranen, 40:34).

Och Vi skänkte honom [avkomlingar], Isak och Jakob, som Vi vägledde [liksom] Vi förut väglett Noa. Och bland hans efterkommande var också David och Salomo, Job och Josef, Moses och Aron – så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta –

Koranen, 6:84

OCH JOSEF sade till sin fader: ”I drömmen såg jag elva stjärnor och solen och månen och jag såg dem buga sig till jorden inför mig!”

[Jakob] svarade: ”Käre son! Berätta inte om din dröm för dina bröder! [Avundsjuka] kan driva dem att smida onda planer mot dig; Djävulen är sannerligen människans svurne fiende!

Koranen 12:4-5

Josef kom på sin tid till er med klara vittnesbörd [om sanningen]; men ni trodde inte på det [budskap] som han framförde till er och fortsatte att tvivla, och när han dog sade ni: ’Efter honom kommer Gud inte att sända fler sändebud.’” Så låter Gud den gå vilse som genom misstro och tvivel förslösar sin själ.

Koranen, 40:34

Ayub أيوب (Job)

Ayub, eller Job, är en framgångsrik man, förmögen och med friska och starka både döttrar och söner. Han lever ett gott liv, där han även tror på Gud och nästan exemplariskt följer Gud råd.

Gud uppmärksammar Jobs liv och levene och frågar satan vad han anser om Jobs fromhet. Satan svarar att det är enkelt för Job att leva upp till en god människa då Gud redan har välsignat honom materiellt. Om Gud skulle ta ifrån Job allt han äger, då skulle han säkerligen förkasta sin tro och förbanna Gud. Gud antar utmaningen.

Shoaib شعيب (Jetro)

Shoaib (även Shuyayb, Shuyaib, Shu`ayb, translittererat som ”Den som känner till den rätta vägen”), är en islamisk profet nämnd i Koranen. Han är Ibrahims barnbarnsbarn, som var sänd som profet till midjaniterna för att varna dem om deras ogudaktiga leverne. Då de inte lyssnade, gjorde Gud slut på dem. Midjaniter var enligt Moseböckerna ett semitiskt folk som betraktade Abrahams som sin anfader

Det står inte uttalat i Koranen, men enligt den islamiska traditionen är Shoaib den samme som Jetro, Moses svärfar i den hebreiska Bibeln, som också verkade i Midjan.

OCH TILL [folket i] Madyan [sände Vi] deras broder Shu`ayb. Och han sade: ”Dyrka Gud, mitt folk – ni har ingen annan gud än Honom! Ni har fått ett klart vittnesbörd från er Herre. Mät och väg därför med fulla mått [i allt vad ni företar er] och inkräkta inte i något avseende på andras rätt. Och stör inte ordningen och sprid inte sedefördärv på jorden, sedan allt där har ställts till rätta. Detta är för ert väl, om ni är troende.

Koran, 7:85


Musa موسى (Mose)

Mose, på arabiska Musa, nämns åtskilliga gånger i Koranen. Hans liv är återberättat mer detaljerat än någon annan profets. Mose är beskriven i Koranen både som profet (nabi) och budbärare (rasul), vilket betyder att han förde med sig en skrift och en lag till sitt folk. Mose uppdrag som Guds budbärare, som lagstiftare och som ledare av sitt folk, är ofta jämfört med Muhammed. Han är ibland kallad: Kalim Allah, vilket betyder ”han som talar med Gud”.

Om Mose står det bl.a. i surorna 2:49-61, 7:103-160, 10:75-93, 17:101-104, 20:9-97, 26:10-66, 27:7-14, 28:3-46, 40:23-30, 43:46-55, 44:17-31 och 79:15-25.

VI GAV Moses nio tydliga tecken. Fråga nu Israels barn hur [det gick till] när han kom till dem [för att lösa dem ur slaveriet] och Farao sade till honom: ”Jag tror att du, Moses, är ett offer för trolldom!”

[Moses] svarade: ”Du vet redan att ingen annan än himlarnas och jordens Herre har sänt dessa [tecken] för att låta [alla] se sanningen. Farao! Jag tror att din undergång är nära!”

Koranen, 17:101-102

Harun هارون (Aron)

Harun nämns i Koranen som en Guds profet. Koranen berömmer Aron upprepade gånger och kallar honom för en ”troende tjänare” såväl som en som blev ”vägledd” och en av ”segrarna”. Aron är viktig inom islam för sin roll i händelserna under uttåget, där han, enligt Koranen och islamisk tro, predikade tillsammans med sin äldre bror, Moses, för farao om uttåget.

Arons betydelse i islam är dock inte begränsad till hans roll som Moses hjälpare. Islamisk tradition ger också Aron rollen som en patriark, eftersom traditionen visar att den prästerliga härkomsten kom genom Arons härstamning, som omfattade hela släkten Amran.

Och när Moses återkom till sitt folk utbrast han, i vrede och sorg: ”Avskyvärt är det som ni har gjort i min frånvaro! Har ni [helt] satt er över er Herres befallning?” Och han kastade [Lagens] tavlor på marken och grep om sin broders huvud och drog honom till sig. [Aron] sade: ”Du son av min moder! Folket visade öppet sitt förakt för mig och de hade så när dödat mig. Låt inte mina fiender glädjas över min olycka och betrakta mig inte som en av [dessa] syndare!”

Koranen 7:150

Dhul-Kifl ذو الكفل (Hersekiel)

Dhul-Kifl, (Dhu’l-Kifl) är av muslimerna en islamisk profet . Men det finns också ett stort antal muslimer som håller för sant att han bara var en rättfärdig man nämnd i Koranen och sålunda ingen profet.

OCH [MINNS] Ismael och Idris och Dhu’l-Kifl. De hörde alla till dem som visar tålamod och uthållighet [i livets skiften].

Och Vi har inneslutit dem i Vår nåd; de var i sanning rättsinniga människor.

Koranen, 21:85-86

Daud داود (David)

Daud (också stavat Daoud, Dawud eller Dawood) är en profet inom islam, omnämnd i Koranen. Koranens Daud är samma som den bibliska gestalten kung David. Koranen berättar till exempel hur han besegrade jätten Goliat och att Gud (Allah) senare gav honom visdom och ett rike.

Och när de stod öga mot öga med Goliat och hans styrkor, bad de: ”Herre! Ge oss kraft att hålla stånd och gör oss stadiga på foten och låt oss segra över dessa förnekare av sanningen!”

Koranen, 2:250

Sulayman سليمان (Salomo)

Sulaimān ibn Dāwūd (Salomon, Davids son) var, enligt Koranen, en kung och profet av israeliterna. I allmänhet hävdar islamisk tradition att han var det judiska folkets tredje kung och en vis härskare över Israel.

Han betraktas som en av Guds profeter som skänktes många gudomliga gåvor, inklusive förmågan att tala till både djur och jinn; han sägs också ha förslavat shayāṭīn (djävlar) och dīv (demoner) med stöd av en stav som Gud gav honom.

OCH [MINNS] Job, hur han ropade till sin Herre: ”Jag har prövats av olyckor och elände, men Du är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga!”

Koranen, 21:83

Djinn (eller jinn) är av Gud skapade andeväsen bestående av ”en rökfri eldsflamma” – simoon (Koranen, 55:15-16). De vistas i en andevärld och spelar en viktig roll i islam.

Ilyas إلياس (Elia)

Elia i Koranen, är känd som Ilyās (الیاس) på arabiska, är en av Guds profeter som blir skickad till en grupp avgudadyrkare i Kanaans land. Hans namn är nämnt två gånger i Koranen. Elia var en av Israels barns profeter som bodde i staden Baalbek.

ÄVEN ELIA var en av [Våra] budbärare,

och han sade till sitt folk: ”Fruktar ni alls inte Gud

Ni åkallar Baal och överger Gud, den bäste Skaparen,

Gud, er Herre och era förfäders Herre!”

Koranen, 37:123-126

Al-Yasa اليسع (Elisha)

Elisha är i den bibliska berättelsen Elias lärjunge och skyddsling. Efter att Elia blir upptagen upp i en virvelvind, får Elisha dubbel makt och folket låter acceptera honom som ledare för profetsönerna. Elisa fortsatte sedan med att utföra dubbelt så många mirakel som Elia.

Profeter - Profet Yunus namn i arabisk kalligrafi.
Profeter – Profet Yunus namn i arabisk kalligrafi.

Yunus يونس (Jona)

Jona (arabiska: يُونُس, romaniserat: Yunus) är titeln på Koranens tionde kapitel. Yunus ses traditionellt som mycket viktig i islam som en profet som var trogen Gud och förmedlade Hans budskap. Jona är den ende av judendomens tolv mindre profeter som är namngiven i Koranen. I Koranen 21:87[71] och 68:48 blir Jona kallad Dhul-Nūn (arabiska: ذُو ٱلنُّوْن; betyder ”Den av fiskarna”). I 4:163 och 6:86 hänvisar texten honom som ”en Allahs apostel”. Sura 37:139–148 återberättar hela historien om Jona.

Zakariya زكريا (Sakarias)

Sakarias är en person i Bibelns Nya testamente och i Koranen, och därmed högt aktad inom både kristendomen och islam. Han är far till Johannes Döparen (Yahya). Sakarias var präst i templet i Jerusalem. Inga barn hade han och hans hustru fått och det var en stor sorg för båda. Men en dag kommer ängeln Gabriel till Sakarias och berättar att han ska bli far. När Sakarias först tvekar och ifrågasätter vad ängeln berättar säger ängeln att Sakarias då ska vara stum ända till dess att barnet är fött. Sakarias stumhet skulle vara som ett tecken på att Gabriels ord var sanna.

Yahya يحيى (Johannes)

Johannes Döparen är känd som Yaḥya ibn Zakariya (arabiska: يحيى بن زكريا) i islam och är hedrad som profet. Han anses av muslimer ha varit ett vittne till Guds ord och en profet som skulle förebåda Jesu ankomst. Hans far Zakariya var också en islamisk profet. Islamisk tradition hävdar att Johannes träffade Muhammed på natten av Mi’raj, tillsammans med Jesus i den andra himlen. Johns historia berättades också för den abessiniske kungen under de muslimska flyktingarnas migration till Abessinien. Enligt Koranen var Johannes en som Gud sände frid på dagen då han föddes och dagen då han dog.

Israʾ och Miʿraj (arabiska: الإسراء والمعراج, al-’Isrā’ wal-Miʿrāj) är de två delarna av en Nattresa som, enligt islam, den islamiske profeten Muhammed tog under en enda natt. Inom islam betyder det både en fysisk och andlig resa. En kort återgivning av historien finns i Koranen, kallad al-Isra’, sura 17.

Isa عيسى (Jesus)

Jesus behöver väl knappast någon större presentation för de flesta. Men för den som är ny inför islam kan det vara förvånade att inse hur viktig Jesus (eller Isa) är för alla muslimer. I Koranen är Jesus beskriven som Messias (al-Masīḥ), född av en jungfru, som utför mirakel, åtföljd av lärjungar, förkastad av det judiska etablissemanget och uppväckt till himlen. Koranen hävdar att Jesus inte korsfästes eller dog på korset, utan räddades mirakulöst av Gud. Koranen placerar Jesus bland de största profeterna och nämner honom med olika titlar. Jesu profetskap föregås av Yahyas och efterträds av Muhammed. Jesus rapporteras ha profeterat genom att använda namnet Ahmad.

Säg: ”Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat oss Hans vilja.”

Koranen, 2:136

Läs mer om Jesus.

Muhammed محمد (Muhammed)

Muhammed är enligt muslimer Guds (Allahs) sista profet, som under en period på 23 år fick ta emot islams heliga budskap, koranen, genom uppenbarelser från Gud, via ärkeängeln Gabriel (Jibril). Profeten Muhammed är också nämd i den muslimska trosbekännelsen, som står i sura 37:35: ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud”.

MUHAMMAD är Guds Sändebud. De som följer honom är oböjligt fasta gentemot dem som förnekar sanningen, men sinsemellan fulla av värme och vänskap. Du ser hur de böjer ryggen och faller ned inför Gud i tillbedjan och söker Hans nåd och Hans välbehag; i sina ansikten bär de spåren av [de många] nedfallen under bönen. De liknas både i Tora och i Evangeliet vid frön som skjuter skott, varefter [Gud] ger skotten kraft, så att de växer sig starka och reser sina raka stjälkar till glädje för såningsmännen, men för förnekarna är de en orsak till förargelse. Gud har lovat dem av dessa [förnekare] som antar tron och lever ett rättskaffens liv, förlåtelse och en rik belöning.

Koranen, 48:29

Profet Muhammed började be ensam i en grotta vid namn Hira på berget Jabal al-Nour, nära Mecka i flera veckor varje år. Under ett besök i grottan, år 610, visade sig ängeln Gabriel för honom och befallde Muhammed att recitera verser som skulle inkluderas i Koranen. Det råder enighet om att de första koranorden som avslöjades var början på Koranen 96:1.

SANNINGENS stund [skall komma]!

Vad betyder Sanningens stund

Och vad kan låta dig förstå vad Sanningens stund betyder?

Koranen, 69:1-3

Vanliga frågor om islams profeter

Hur många profeter finns det?

I Koranen finns det 25 profeter som nämns vid namn.

Vilka är profeterna?

I Koranen nämns följande profeter vid namn: Adam, Al-Yasa, Ayub, Daud, Dhul-Kifl, Harun, Hud, Ibrahim, Idris, Ilyas, Isa, Ishaq, Ismail, Lut, Muhammed, Musa, Nuh, Saleh, Shoaib, Sulayman, Yahya, Yaqub, Yunus, Yusuf och Zakariya

Är det samma profeter i islam som i kristendomen?

Av de 25 profeterna som omnämns i Koranen återfinns 23 i Bibeln. Saleh finns det ingenting om i Bibeln och inte heller profet Muhammed.

Får Muhammed avbildas?

Enligt tradition får varken Gud eller profeten Muhammed avbildas. Istället används ofta konstnärligt utformad kalligrafi där både profeten och Gud visualiseras i ord och verser.

Vad är en profet?

En profet är en person som kallats av Gud att förkunna Guds vilja.

Koranens 25 profeter och deras namn i bibeln
Adam آدم Adam | Al-Yasa اليسع Elisha | Ayub أيوب Job | Daud داود David | Dhul-Kifl ذو الكفل Hersekiel | Harun هارون Aron | Hud هود Ever | Ibrahim ابراهيم Abraham | Idris ادريس Enok | Ilyas إلياس Elia | Isa عيسى Jesus | Ishaq اسحاق Isak | Ismail اسماعيل Ismael | Lut لوط Lot | Muhammed محمد Muhammed | Musa موسى Mose | Nuh نوح Noa | Saleh صالح – | Shoaib شعيب Jetro | Sulayman سليمان Salomo | Yahya يحيى Johannes | Yaqub يعقوب Jakob | Yunus يونس Jona | Yusuf يوسف Josef | Zakariya زكريا Sakarias

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer