Hoppa till innehåll

Nummer i islam | Koranen i siffror | Vad betyder olika tal?

Nummer i islam. Vad betyder nummer i islam. Har speciella nummer någon underliggande eller underförstådd betydelse? Nummer i islam eller olika tal har de någon speciell betydelse? Det finns de som hittar matematiska mönster och system i Koranen, och i Bibeln, men det ger jag inte särskilt mycket för. Gud gav oss Koranen för att vi skulle förstå den, inte för att bädda in en massa kryptiska dolda budskap. För den skull så kan det absolut förekomma fascinerande tal och nummer när man analyserar Koranen. 

Hursomhelst så presenteras här islam och Koranen i siffror. De siffrorna ska tolkas som ren information och intressant fakta – ingenting annat.

Nummer i islam
Nummer i islam

Numerologi i islam

Numerologi är tron på ett ockult, gudomligt eller mystiskt förhållande mellan ett antal och en eller flera sammanfallande händelser. Det är också studiet av det numeriska värdet, via ett alfanumeriskt system, av bokstäverna i ord och namn.

Det är tillåtet att tro på effekten av att göra vissa saker i antal och hur de nämns för oss att göra i haditherna. Till exempel hur många gånger vi ska be. Men att tro på att nummer och tal är orsaken till skada och nytta utan orsak och verkan från Gud (Allah) är en grundlös vidskepelse. Som muslimer sätter vi vår tillit till Gud i alla våra angelägenheter. Vad som än händer i denna värld sker med Guds vilja.

Islam och Koranen i siffror

1 Ett (en)

Det finns endast en Gud. Han ensam är universums upprätthållare och skapare. Han har varken partner eller barn. Han är den mest barmhärtige, den mest vise och den mest rättvisa. Han är den som hör allt, ser allt och vet allt. Han är den Förste, Han är den Siste.

Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: ”Det finns ingen annan gud än Jag – tillbe Mig!

Koranen, Al-Anbya 21:25

GUD FÖRLÅTER inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Guds sida har sannerligen gjort sig skyldig till en oerhörd synd.

Koranen, An-Nisa 4:48

TILLBE GUD och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida.

Koranen, An-Nisa 4:36

2 Två

Ett par, alltså två, en hona och en hane av varje djur skulle Noa samla och ta med sig på arken.

[Så fortgick det] till dess Vår befallning gavs, och vattenmassorna forsade fram över jorden och Vi sade [till Noa]: ”Tag ombord på denna [ark] ett par av varje [djurslag, hane och hona], samt din familj, utom den som redan är dömd, och de [övriga] troende.” De som delade hans tro var nämligen bara ett fåtal. Koranen, Hud 11:40.

3 Tre

De tre grupperna i sura Al-Waqia (Det som måste komma) är hur människornas delas om de ska hamna i lycksalighetens lustgårdar eller helvetet.
De tre grupperna är:

 • De främsta i tron och i att göra gott
 • De som hör till den högra sidan (de som Gud är nöjd med)
 • De som hör till den vänstra sidan (de som Gud inte är nöjd med)

4 Fyra

En troende muslim har fyra egenskaper. Ubay Ibn Ka’b sa:

”Den troende har fyra egenskaper:

 • Om han drabbas av någon olycka förblir han tålmodig och orubblig.
 • Om han får något är han tacksam.
 • Om han talar, talar han sanning.
 • Om han fäller en dom i någon fråga är han rättvis.”

Ubay Ibn Ka’b var en nära följeslagare till profeten Muhammed. Efter profetens bortgång kom många människor till honom för att söka kunskap och råd.

5 Fem

Islams fem pelare är grunden för islams religionsutövning.

 • Trosbekännelsen (shahada)
 • Den rituella tidebönen (salat)
 • Den religiösa avgiften (zakat)
 • Fastan (sawm, siyam)
 • Vallfärden (hajj)

6 Sex

Iman, som betyder tron, har också pelare men iman har sex pelare. De sex pelarna för iman är:

 • Att tro på en Gud (Allah)
 • Att tro på Hans änglar (Malaika)
 • Att tro på Hans böcker (Al-Kutob)
 • Att tro på Hans profeter (Al-Anbia)
 • Att tro på den Sista Dagen (Al-Yom Al-Akher)
 • Att tro på Allahs Allvetande (Al-Kader)

7 Sju

De Sju förödande synderna i islam enligt hadith i Sahih Bukhari. Det är sju specifika synder; sju förödande synder som profeten Muhammed beordrade oss att hålla oss borta från.

 • Att sätta andra vid Guds sida
 • Trolldom och magi, spådom och annat ockult
 • Döda en person som Gud har förbjudit (mörda någon)
 • Alla ocker, till exempel att ta ränta vid ett lån
 • Förbruka ett föräldralöst barns (någons) egendom
 • Desertera eller fly från strid
 • Att anklaga kyska, troende kvinnor för otukt (till exempel otrohet)

8 Åtta

Stammen, folket, Aad förnekar sanningen och Gud låter dem utplånas av en piskande stormvind med iskyla, han lät den rasa mot dem utan uppehåll i sju nätter och åtta dagar.

och vad [stammen] Aad beträffar utplånades den av en piskande stormvind med iskyla, som Han lät rasa mot dem utan uppehåll i sju nätter och åtta dagar. Där kunde man se människorna ligga utsträckta [på marken] som urgröpta palmstubbar. Koranen, Al-Haqqah 69:6-7

9 Nio

Moses nio tecken, mirakel:

 1. Staven som förvandlas till en orm: (Al-A’raf 7:107).
 2. Hans hand blir lysande vit: (Al-A’raf 7:108).
 3. Farao och hans folk Grannas av år av torka och brist på grödor: (Al-A’raf 7:130).
 4. Moses orädd och Farao gjordes maktlös att skada honom: (Al-Qasas 28:35).

Tecknen 5,6,7,8 och 9 är alla berättade i Koranen (Al-A’raf 7:133) och de är:

 1. Översvämningar
 2. Gräshopporna
 3. Lösen
 4. Paddorna
 5. Vattnet blir till blod

”Då slog Vi dem med översvämningar och gräshoppssvärmar och löss och paddor och [vattnets förvandling till] blod – tydliga tecken – men de var ett högmodigt släkte, ett folk av obotfärdiga syndare!” Koranen, Al-A’raf 7:133.

10 Tio

Som bot om man har brutit en ed ska man hjälpa 10 behövande:

”Ni skall sona [edsbrott] genom att utspisa tio nödställda med mat jämförbar med den ni ger er familj eller förse dem med kläder.” Koranen, Al-Ma’idah 5:89.

11 Elva

Josef såg 11 stjärnor buga sig inför honom i sin dröm.

OCH JOSEF sade till sin fader: ”I drömmen såg jag elva stjärnor och solen och månen och jag såg dem buga sig till jorden inför mig!” Koranen. Yusuf 12:4.

12 Tolv

Den islamiska, muslimska eller hijri kalendern är en månskalender bestående av 12 månader i ett år av 354 eller 355 dagar. Hijra-året är den tid som används i den islamiska månadskalendern, som börjar räknas från det islamiska nyåret 622 e.Kr.

ANTALET månader är tolv enligt Guds dekret – vilket Han fastställde den dag då Han skapade himlarna och jorden. Av dem är fyra helgade; detta är [Guds] evigt sanna lag. Vanhelga därför inte dessa [månader] till skada för er själva. Och var orubbliga i ert motstånd mot dem som sätter gudar vid Guds sida, liksom de är orubbliga i sitt motstånd mot er, och var förvissade om att Gud är med de gudfruktiga. Koranen At-Tawbah 9:36

14 Fjorton

Muqatta’at’ är bokstavskombinationer som återfinns i början av vissa kapitel av Koranen. De är fjorton till antalet och står antingen ensamma eller i kombinationer av två, tre, fyra eller fem bokstäver. De fjorton bokstäverna är: أ ح ر س ص ط ع ق ك ل م ن ه ي . Vad de symboliserar har lärda spekulerat om under lång tid. Teorierna har varit många, till exempel: initialer för de skrivare Profeten Muhammed använde för sina diktamen, förkortningar av vissa ord eller hemliga profetior. Profeten läste bokstäverna som att de var en del av suran de tillhörde; inga uppgifter finns nedtecknade om att han berörde ämnet eller att några av hans följeslagare någonsin frågade om bokstäverna.

19 Nitton

Zabaniyah är väktare inom islam som torterar syndarna i helvetet. De är nitton till antalet.

Och vad kan låta dig förstå vad helvetets eld betyder
Den skonar ingen och förtär allt.
I [dess lågor] förkolnar människans [hud].
Nitton [väktare vakar] över den.

Koranen, Al-Muddaththir 74:27-30

20 Tjugo

Inför slaget vid Badr där muslimerna är underlägsna i antal så instruera Gud dem att om de är starka i sin tro så ska de besegra de icketroende tiofaldigt. Tjugo troende ska besegra tvåhundra förnekare. Se även 200.

Profet! Inge de troende lugn och dödsförakt inför striden! Om det finns tjugo bland er som håller stånd skall de besegra tvåhundra, och finns det hundra bland er kommer de att besegra tusen av förnekarna, därför att de är människor som inte kan inse [sanningen]. Koranen, Al-Anfal 8:65

25 Tjugofem

25 profeter är omskrivna vid namn i Koranen. 23 av dessa förekommer även i Bibeln. Profeterna är i alfabetisk ordning: Adam, Al-Yasa, Ayub, Daud, Dhul-Kifl, Harun, Hud, Ibrahim, Idris, Ilyas, Isa, Ishaq, Ismail, Lut, Muhammed, Musa, Nuh, Saleh, Shoaib, Sulayman, Yahya, Yaqub, Yunus, Yusuf, Zakariya

30 Trettio

En juz som bokstavligen betyder ”del” är en av trettio delar av varierande längd som Koranen är indelad i.

Uppdelning i juz har ingen relevans för betydelsen av Koranen och vem som helst kan börja läsa var som helst i Koranen. Historiskt, när det var för kostsamt för de flesta muslimer att köpa ett exemplar av skriften, förvarades kopior av Koranen i moskéer där de gjordes tillgängliga för människor; dessa kopior tog ofta formen av en serie av trettio delar, alltså juz. Vissa använder dessa uppdelningar för att underlätta läsningen av hela Koranen under en månad – till exempel under den islamiska månaden Ramadan. Då läser man en juz per natt i 30 dagar.

40 Fyrtio

Moses tillbringar fyrtio nätter på berget Sinai. Under tiden tappar folket tron på Gud och börjar tillbe avgudar.

och hur Vi kallade Moses till Oss [på Sinai berg] under fyrtio nätter och hur ni i hans frånvaro tog er för att dyrka [den gyllene] kalven och så begick en svår synd. Al-Baqarah 2:51

60 Sextio

Att göra bot efter zihar. Zihar är där en man skiljer sig genom att likna sin fru vid sin mor eller till exempel en syster. Vilket då gör äktenskapet ogiltigt. Enligt islamisk lag är detta olagligt och en grov förolämpning. För att sona synden kan han till exempel fasta i två månader eller hjälpa 60 behövande.

De som inte [är i stånd att lyda denna föreskrift] skall fasta två månader i följd, innan [man och hustru] får återuppta samlivet; och de som inte förmår [fasta] skall ge mat åt sextio nödställda; på så sätt får ni [visa] er tro på Gud och Hans Sändebud. Koranen, Al-Mujadila 58:4

70 Sjuttio

Inte ens om du ber för en hycklare (de som hycklar om sin tro) sjuttio gånger kommer Gud att förlåta dem

[Det är likgiltigt] om du ber Gud förlåta dem eller inte – om du också ber om förlåtelse för dem sjuttio gånger, skall Gud inte förlåta dem. Så [är det] därför att de har förnekat Gud och Hans Sändebud. Gud vägleder sannerligen inte trotsiga syndare. Koranen, At-Tawbah 9:80.

80 Åttio

Den som falskt eller utan belägg anklagar en kvinna för otrohet ska straffas med åttio piskrapp.

Och de som anklagar ärbara kvinnor [för äktenskapsbrott] och sedan inte visar sig ha stöd av fyra vittnen, straffas med åttio piskrapp och skall i framtiden inte få avge vittnesmål; de har visat grovt trots mot Gud. Koranen, An-Nur 24:4

99 Nittionio

Guds 99 namn. Gud har, enligt profeten Muhammed, nittionio namn. Muhammed säger att den som lär sig alla namnen kommer att få en plats i paradiset.

100 Etthundra

Symbolik om hur Gud belönar generositet. På den generöses sädeskorn ska varje ax bära 100 korn.

DE SOM ger av vad de äger för Guds sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Gud mångdubblar avkastningen för den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt. Koranen, Al-Baqarah 2:261

114 Etthundrafjorton

Koranen består av 114 suror (kapitel) och sammanställdes efter Muhammeds död så att de längsta surorna kommer först och de kortaste sist, med undantag för den korta första suran (al-Fatiha) som är en central bön inom islam.

200 Tvåhundra

Inför slaget vid Badr där muslimerna är underlägsna i antal så instruera Gud dem att om de är starka i sin tro så ska de besegra de icketroende tiofaldigt. Tjugo troende ska besegra tvåhundra förnekare. Se även 20.

Profet! Inge de troende lugn och dödsförakt inför striden! Om det finns tjugo bland er som håller stånd skall de besegra tvåhundra, och finns det hundra bland er kommer de att besegra tusen av förnekarna, därför att de är människor som inte kan inse [sanningen]. Koranen, Al-Anfal 8:65

309 Trehundranio

Enligt sura Al-Kahf (grottan) sov de unga männen och deras hund i trehundranio (309) år.

DE BLEV kvar i sin grotta i trehundra år, och till detta tal har lagts nio. Koranen, Al-Kahf 18:25

570 | Femhundrasjuttio

Profeten Muhammed föddes år 570 (enligt den gregorianska kalendern) som Muhammed ibn Abdullah, och hans födelsedag anses vara i månaden rabi al-awwal. Traditionen placerar året för Muhammeds födelse som motsvarande elefantens år, som är uppkallat efter den misslyckade förstörelsen av Mecka det året av Abraha, Jemens kung, som kompletterade sin armé med elefanter.

1000 Ettusen

Qadr betyder heder och värdighet och Lailatul Qadr betyder hederns och värdighetens natt. Det är denna natt då den första gudomliga uppenbarelsen kom till profeten, när han var i bön i Hira grottan. Den natten är mer värd än tusen månader.

SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt.
Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder
Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader;
då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag.
Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!

Koranen, Al-Qadr 97:1-5

6236 Sextusentvåhundratrettiosex

Ayah är det arabiska ordet för ett gudomligt tecken eller ett mirakel. Ordet refererar vanligtvis till en av de 6236 verser i Koranen (6348 ayat om man räknar bismillah). Muslimer anser att varje ayah i Koranen är ett direkt tecken från Gud.

6248 Sextusentvåhundrafyrtioåtta

Ayah är det arabiska ordet för ett gudomligt tecken eller ett mirakel. Ordet refererar vanligtvis till en av de 6236 verser i Koranen (6348 ayat om man räknar bismillah). Muslimer anser att varje ayah i Koranen är ett direkt tecken från Gud.

50 000 Femtiotusen

Domedagen kommer att upplevas som 50 000 år för en icke-troende, men det kommer att verka som en mycket kort period för en troende. Profeten rapporteras i en ḥadith samlad av Imam Aḥmed att ha sagt att, för den troende, kommer denna långa period att vara som den tid det tog att utföra en enda bön i världen.

Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år. Koranen, Al-Ma’arij 70:4

100 000 Etthundratusen

Profeten Jona återvänder till sitt folk efter råkat ut för diverse missöden och bland annat blivit svald och senare utspottad av en jättelik fisk. Men folket, som är minst 100 000 till antalet, fortsätter att att håna honom och Gud.

Så sände Vi honom tillbaka till [hans folk,] hundra tusen [människor] eller ännu fler; Koranen, As-Saffat 37:147

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline feedback
Visa alla kommentarer