Hoppa till innehåll

Koranens vetenskap | Vetenskapliga bevis i Koranen

Tretton miljarder år år av vetenskap i Koranen. Jag har ganska svårt att föreställa mig att Gud någonsin avser att berätta varenda detalj för oss. Lite måste vi nog klura ut själva. Det är vi dessutom ganska duktiga på. Varken Bibeln eller Koranen är någon sorts skrifter med svar på precis allt i världen, eller livets alla små bekymmer och frågeställningar. Koranen ger oss den viktigaste kunskapen, om Gud och hur vi ska vara som troende. Det fundamentala och det mest grundläggande kunskaperna som sen låter oss själva forska vidare i det materialistiska.

Vetenskap i Koranens spår
Vetenskap i Koranens spår.

Vetenskap versus religion

Konfliktladdat mellan religion, evolutionsteorin och Big Bang-teorin. Vetenskap och religion går inte altid helt hand i hand. Tvärtom, så tycks det ibland finnas en direkt konflikt mellan dessa ämnen. Det finns och har funnits de som tycker sig motbevisa Guds existens. Men det har också varit många andra som istället har förnekat vetenskap. För att inte rubba den katolska kyrkans världsbild var det till exempel en gång i tiden dödsstraff på att påstå att jorden var rund. Är de heliga skrifterna endast baserade på tro, eller finns det vetenskap i Koranen?

Darwin eller Gud?

För ett par år sedan, när jag gått från att vara ateist och blivit troende så fick jag en fråga av en vän som var ganska upprörd över detta. Han viste att jag var en person som absolut trodde på Darwins teorier om arternas uppkomst. Han tror sig ställa mig inför ett ultimatum när han frågar:

– Darwin eller Gud? frågade min vän med ett provocerande röstläge.
– Gud skapade Darwin, svarade jag.

Min vän lade på telefonen och avbröt samtalet. Någon vecka senare så ringde han dock upp igen och då erkände han att det fanns en poäng i det hela. Han var fortfarande lite upprörd över att jag, ateisten som altid satte vetskap framför tro, plötsligt kunde påstå att jag trodde på Gud. Men, han berättade varmt om att hans båda föräldrar är troende kristna, och att ett syskon är djupt troende och konverterade till islam efter att funnit kärleken, och senare gift sig.

Charles Darwin trodde på Gud

Charles Darwin, utvecklingslärans fader, framställs ofta som vetenskapsmannen som motbevisade hur Gud skapade alla levande varelser. Därför använder ateister gärna Darwin som en förebild och menar att han motbevisar Gud. Samtidigt är det många religiösa som förlöjligar hans arbete och teorier och menar att han talar emot de heliga skrifterna.

Charles Robert Darwin var den brittiske biolog, zoolog, geolog, teolog och forskare som upptäckte och framlade övertygande belägg för att alla arter av liv har utvecklats över tiden från ett gemensamt ursprung genom den process som han kallade naturligt urval. Det faktum att evolution sker, blev accepterat av den vetenskapliga världen under hans livstid, medan hans teori om naturligt urval i stor utsträckning kom att ses som den främsta förklaringen till evolutionsprocessen på 1930-talet och nu bildar basen till modern evolutionslära.

Charles Darwin var inte ateist vilket ofta påstås. Däremot så hade han ofta problem med flera tolkningar i Bibeln. Därför försöker en del få det till att han försökte bevisa bort Gud. Kanske hade han hittat sin religiösa hemvist om han hade fått möjligheten att läsa Koranen? Han övergav aldrig sin tro på Gud. Då kan vi anta att utvecklingsläran eller evolutionsteorin var Darwins syn på hur Gud genomför sitt skapande. Den kristna kyrkan kom i konflikt med Darwins teorier främst på grund av att Darwin menade att evolutionen var en pågående process. I enlighet med Bibeln så var det något som avslutades på sex dagar.

Guds skapande och evolution är en pågående process

I Koranen berättas det att skapelseberättelsen tog sex tidsepoker (översatt som dagar), men att det inte var slut där. Gud (Allah) fortsätter alltså efter detta att skapa och utveckla. Detta ger Darwin stöd i sin teori om att arternas utveckling är en pågående process.

Vi har helt visst skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar – och detta tröttade Oss inte.

Koranen 50:38

Evolutionsläran versus Koranen

Evolutionsläran har vad jag kan se inga problem med vad Koranen lär ut. Därför borde det inte finnas några problem. Bibeln sprider dessutom självklart inte heller några läror som emotsäger kunskap och vetenskap. Tyvärr finns det många troende, kristna men också muslimer, som tycks anstränga sig för att skapa problem mellan vetenskap och tro.

Likväl så finns det de som kallar sig vetenskapliga som verkar ha som mål att bevisa att Gud inte finns. Gud älskar därför den som ifrågasätter och tvivlar. Men samtidigt öppnar Gud för den som vill tro. Den som vill tro är därför alltid välkommen och förlåten.

Vetenskap i Koranens spår

Här kan vi jämföra några av vetenskapen historiska milstolpar inom universums tillkomst med texter från Koranen. Du kan också läsa om hur allting startade i skapelseberättelsen.

Universum

Big Bang och livets uppkomst

År sedanHistorisk händelseHänvisning i Koranen
13 800 000 000Big BangKoranen 21:30
INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?
4 540 000 000Jorden bildasKoranen 41:11
Och under två dagar skapade och formade Han dem till sju rymder, och anvisade varje rymd dess uppgift. Rymden närmast jorden har Vi smyckat med ljus och gjort säker [mot intrång]. Gud, den Allsmäktige, den Allvetande, har förordnat om allt detta.
4 000 000 000Livet uppstårKoranen 21:30
INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?
3 500 000 000Fotosyntes börjarKoranen 79:30-32
Och efter detta har Han brett ut jordens yta och låtit dess vatten komma i dagen och dess ängar och beteshagar [frodas] och förankrat bergen;
2 300 000 000Atmosfären blir syresattKoranen 41:11
Och under två dagar skapade och formade Han dem till sju rymder, och anvisade varje rymd dess uppgift. Rymden närmast jorden har Vi smyckat med ljus och gjort säker [mot intrång]. Gud, den Allsmäktige, den Allvetande, har förordnat om allt detta.
En del anser att sju rymder ska tolkas som sju skikt av atmosfären. Annars tolkas det som universum.
730 000 000Två massiva istiderIstider
Orsaken till att en istid inträffar är variationer i styrka i de solstrålar som träffar jorden, något som man när det gäller kortare kalla perioder har kunnat knyta till antalet solfläckar på solen. Istider nämns inte i Koranen.
542 000 000Flercelliga livsformer dominerar livetFlercelliga livsformer
Man är inte säker på hur flercelligt liv uppkom. Det finns dessutom flera konkurrerande hypoteser; encelliga organismer av olika art kan ha ingått symbios. En organism med flera cellkärnor kan ha bildat cellmembran mellan kärnorna. Ytterligare en möjlighet är att likadana organismer bildat en gemensam koloni där cellerna specialiserat sig. De första flercelliga organismerna uppstod för omkring 660-635 miljoner år sedan med svampdjur. Flercelliga livsformer nämns inte i Koranen.
Vetenskap i Koranen. Stora vetenskapliga händelser och dess omnämnande i Koranen.
Universums och livets uppkomst.

Livet

Från celler till varelser och plantor

År sedanHistorisk händelseHänvisning i Koranen
380 000 000Första ryggradsdjuren på landKoranen 79:33
[allt detta har Han gjort] till nytta för er och er boskap.
250 000 000Perm-trias: 90% av alla landdjur dör utMassutdöende
Perm–trias-utdöendet är det största massutdöendet i jordens historia och inträffade för ca 252,3 miljoner år sedan. Forskarna vet inte varför detta skedde. Inte heller Koranen eller Bibeln ger oss några ledtrådar.
65 000 000Dinosaurierna dör utDinosaurierna dör ut
Dinosauriernas välde över världen avslutades i slutet av krita för ungefär 65 miljoner år sedan genom ett stort massutdöende. Tillsammans med dinosaurierna dog också en mängd andra djurgrupper ut, som till exempel de stora flygödlorna och de havslevande plesiosaurierna och mosasaurierna. Koranen behandlar inte dinosaurier alls.
7 000 000De första människoliknande varelserna Humanoider
Någon gång vid den här tiden delades släktträdet mellan människors förfäder, och förfäder till de två arterna schimpanser. Koranen säger att Adam var den första människan och nämner inte andra människoliknande varelser.
3 700 000Australopithecus uppträder, förfader till Homo sapiens.Homo sapiens förfader
Australopithecus afarensis var en sydapa och möjlig förmänniska från Afrika, som levde för cirka 3,7 till 2,9 miljoner år sedan. Det bästa arkeologiska fyndet är från Hadar i Etiopien. Fyndet kallas populärt för Lucy, efter en känd Beatles sång. Inga utdöda djur, varken apor eller dinosaurier omtalas i Koranen.
200 000Den första homo sapiensDen första homo sapiens
Homo sapiens är ett släkte primater inom familjen människoapor. Även den moderna människan, Adams ättlingar benämns vetenskapligt som Homo sapiens. Koranen nämner inte människoliknande varelser innan Adam.
Vetenskap i Koranen. Stora vetenskapliga händelser och dess omnämnande i Koranen.
Från celler till varelser och plantor.

Mänskligheten

Från Adam till Muhammed

År sedanHistorisk händelseHänvisning i Koranen
7 000Gud skapar Adam till sin avbildKoranen 15:26-29
VI HAR skapat människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja; och dessförinnan skapade Vi de osynliga väsendena av ökenvindens eld. Och se, då sade din Herre till änglarna: ”Jag skall skapa människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja, och när Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned på era ansikten inför henne!”
5 000NoaKoranen 71:1-28
VI SÄNDE Noa till hans folk med uppdraget: ”Varna ditt folk, innan ett plågsamt straff drabbar dem!” [Och Noa] sade: ”Jag har kommit, mitt folk, för att varna er klart och entydigt: dyrka Gud och frukta Honom! Och lyd mig!
4 000AbrahamKoranen 37:83-113
ABRAHAM följde samma väg. Han steg inför sin Herre med rent hjärta. Till sin fader och sitt folk sade han: ”Vad är det ni dyrkar Hyllar ni lögnen om gudar [som har en plats] vid sidan av Gud Vad är då er åsikt om världarnas Herre?” Och han såg upp mot stjärnorna och sade: ”Jag känner vämjelse [för er skull]!”
3 400MosesKoranen 10:75-93
Därefter lät Vi Moses och Aron bege sig till Farao och hans stormän med Våra tecken; men de var högmodiga människor, ovilliga att göra bot och bättra sig. Och när sanningen från Oss nådde dem, sade de: ”Uppenbart är detta [ingenting annat än] bländande och förhäxande vältalighet!” Moses sade: ”Talar ni [så] om sanningen när den når er? Är detta förhäxande vältalighet? Det går inte dem väl i händer som bedriver trolldom!” [Då] sade de: ”Har du kommit för att förmå oss att överge våra fäders tro och deras seder, så att ni båda kan göra er till herrar här i landet? Vi tror inte på er.”
2 000JesusKoranen 19:16-34
OCH MINNS [vad] denna Skrift [har att säga om] Maria. Hon drog sig ifrån de sina till ett [avskilt] rum i öster och lät dem förstå att hon ville vara i ostördhet genom [att anbringa] ett förhänge. Och Vi sände till henne Vår ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad. Då ropade hon: ”Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte nära mig] om du fruktar Gud!” [Ängeln] sade: ”Jag är ingenting annat än en budbärare från din Herre [med hälsningen:] ’Jag skall skänka dig en son, ren och rättfärdig.’”
1 400MuhammadKoranen
Muhammed tar emot korantexterna av ängeln Gabriel.
Vetenskap i Koranen. Stora vetenskapliga händelser och dess omnämnande i Koranen.
Från Adam till Muhammed.
Livets uppkomst i koranen. Koranen lär om allt från Big Bang till tidens slut.
Livets uppkomst i koranen. Koranen lär om allt från Big Bang till tidens slut.

Vet vi eller tror vi?

När vi pratar om religiös övertygelse så säger vi att vi tror. Alltså att vi tror på Gud. Men, när vi talar om vetenskaplig övertygelse så säger vi istället att vi vet. Jag har gjort min shahada, den muslimska trosbekännelsen, och därför vet jag att det endast finns en gud och det är Gud (Allah). Jag funderar inte på om Gud finns eller ej var gång jag ber. Jag vet att Gud finns och därför ber jag.

Inom vetenskapen är det faktiskt ganska sällan vi verkligen vet någonting därför är all vetenskap teorier och antaganden. Vi har en teori som verkar sannolik och då får den fungera som vetenskap tills ens bättre teori läggs fram.

Vetenskap i Koranens spår

En del menar att man kan hitta svar på precis allting i Koranen eller i hadither och att det därför är den enda handledningen som man behöver. Jag är inte lika övertygad om det och dessutom tror jag inte heller att det är Guds mening med Koranen. Däremot så hittar man många svar och viktig ledning i de stora frågorna i Koranens budskap.

Tveklöst ger Koranen oss mycket kunskap och därför ledning i vetenskapen. Men viktigast av allt, Koranen ger oss kunskap om Gud.

Frågor och svar om Gud och vetenskapen

Vad är vetenskaplig studie av Gud?

Det finns ett namn för denna vetenskap – naturlig teologi (även kallad fysikoteologi), som är vetenskapen om att visa Guds existens med hjälp av bevis och logik. Naturlig teologi kan jämföras med uppenbarad teologi, som är studiet av Gud via uppenbarelse i Skriften.

Hur många forskare tror inte på Gud?

Enligt en undersökning från Pew Research Center tror drygt hälften av forskarna (51%) på någon form av gudom eller högre makt; specifikt säger 33 % av forskarna att de tror på Gud, medan 18 % tror på en universell ande eller högre makt.

Vad har vetenskapen att säga om Gud?

Vetenskapen har inte processerna för, eller uppdraget att bevisa eller motbevisa Guds existens. Vetenskapen studerar och försöker bara förklara den naturliga världen medan Gud är övernaturlig.

Finns det en konflikt mellan tro och vetenskap?

Ofta framstår det som om man måste göra ett val om man ska tro på Gud eller på vetenskapen. Men vem är det egentligen som påstår detta? Stämmer det att man måste göra ett val mellan Gud och vetenskap, vem har sagt det?

Abrahamitiska religionerna och vetenskap i sammanfattning

Tillsammans har de tre Abrahamitiska religionerna (judendomen, kristendomen och islam) anhängare som motsvarar 56 procent av jordens befolkning. Om alla dessa 4,48 miljarder människor skulle ha någon form av konflikt eller misstro mot kunskap och vetenskap så skulle inte vi människor vara där vi är i dag. Jag skulle aldrig skriva denna texten, och du skulle å andra sidan aldrig kunna läsa den. När Adam äter av den förbjudna frukten från det eviga livets träd, även kunskapens träd, (Koranen, 20:120) så blir han medveten och får vetskap om sin egna nakenhet. Han har trotsat herren och Gud förvisar Adam från paradiset.
Adam väljer att be Gud om förlåtelse. Allah (Gud) förlåter den som ber om förlåtelse men också uppriktigt menar det.
Adam Guds förlåtelse då han erkände sitt misstag men han fick också en varning för framtiden som löd:

[Sedan] nåddes Adam av ord från sin Herre och Han tog emot [Adams] ånger – Han är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige.Ja, Vi sade: ”Bort, alla, härifrån! Men vägledning skall helt visst komma er till del, och de som följer Min vägledning skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.
Men de som förnekar sanningen och påstår att Våra budskap är lögn har Elden till arvedel, och där skall de förbli till evig tid.”

Koranen, 2:37-39

Därmed kan vi fastslå att den första vetenskapen vi människor fick av Gud var teologi – läran om Gud. Han gav oss grunden till det vi kallar vetenskap, och gav oss öppna sinnen att vidare utforska Guds fantastiska skapelser som livet, universum och naturlagarna.
Det finns ingenting, inte mig veterligen en enda vers eller mening, i varken judiska skrifter, Bibeln eller i Koranen som fördömer vetenskap.

Judisk tro och vetenskap

Den som bekänner sig till judendomen kallar sig för jude. Eftersom judendomen är en etnisk religion så försöker de inte konvertera andra människor. Det finns även de som är etniskt judar men saknar tro på Gud. Uppskattningsvis finns det cirka 14 miljoner praktiserande judar i världen. Det motsvarar ungefär 0,18 procent av världens befolkning. Här gäller samma som för kristna och muslimer; de flesta judar följer sin tro men tar samtidigt del av den moderna vetenskapen. Det har funnits många betydelsefulla vetenskapsmän som sägs vara judar (både religiöst och/eller etniskt). En av de mest kända är kanske Albert Einstein som bland annat lade fram relativitetsteorin. Eller Robert Oppenheimer som kallas för atombombens fader då han var vetenskaplig ledare för USA:s framtagande av den första atombomben under andra världskriget.

Kristen tro och vetenskap

Kristendomen är i dag världens största religion med omkring 2,4 miljarder anhängare, eller 33 procent av världens befolkning. Dessa anhängare är helt vanliga människor med de mest varierade utbildningar, färdigheter och jobb. De kan vara taxichaufförer, lärare, undersköterskor, lantbrukare, forskare och vetenskapsmän. För dessa troende kristna sätter inte deras tro på Gud några hinder för att de även ska använda sig av den kunskap som behövs i deras yrken. Taxichaufförer väljer inte om de ska använda kartan (geografi)/ GPS:n (teknisk fysik) eller tro på Gud. Varken läraren eller undersköterskan behöver välja mellan att tro på sin yrkeskunskap, eller att tro på Gud. Samma sak gäller lantbrukare, forskare, vetenskapsmän och övriga yrken.

Muslimsk tro och vetenskap

Den som bekänner sig till islam kallas för muslim. Islam är världens näst största religion efter kristendomen, med omkring 1,6 miljarder utövare. Det motsvarar ungefär 23 procent av världens befolkning. Alltså nästan en fjärdedel av alla människor på jorden är muslimer. Dessa människor skiljer sig inte från andra (mer än i sin tro) och arbetar i alla yrken. Precis som de flesta kristna så anammar en muslim all kunskap, utveckling och vetenskap som gör gott.
När en muslim vid bönen vänder sig mot Kaba i Mekka så betyder det inte att han vänder ryggen mot någonting annat. Varken kunskap eller vetenskap. Vid bönen hedras och tackas Gud för allt han skapat.

Vetenskap och tro

Inom vetenskapen så finns det ingen agenda att motbevisa Gud. De flesta seriösa forskare och vetenskapsmän skiljer på det världsliga och det andliga i sitt arbete. Dessutom visar undersökningar som har gjorts att det är ungefär lika stor andel troende bland forskare och vetenskapsmän som i andra yrken och samhällsgrupper.

Så den påstådda konflikten mellan religion och vetenskap grundar sig egentligen varken hos de som kallar sig vetenskapsmän och/eller religösa. Men snarare hos religionshatare och undermåliga journalister som vill skapa rubriker. Det finns alltid, och inom alla ämnen, de som vill sprida okunskap, lära irrläror och motarbeta det som är gott. Vi som är troende vet vem som viskar i deras öron!

Som troende muslim behöver man aldrig välja mellan sin tro och vetenskapen. Därför att vetenskapen är en del av islam.

Författarens logotype föreställande en räv.

Räven | الثعلب | Al Thaelab
Svensk ateist som började tro på Gud. Blev kristen men insåg snart var jag hörde hemma. Konverterade därför till islam. Jag är varken imam, skolad teolog eller utbildad inom islam. Men jag är muslim och här delger jag mina tankar och funderingar.
Alla åsikter här tillhör respektive författare.
Inshallah!

Dela gärna detta inlägg:
Prenumerera
Meddela om
6 Kommentarer
Nyaste
Äldst Mest röstade
Inline feedback
Visa alla kommentarer
Jompe98
5 månader sedan

Om människan skapades av gud för 7000 år sedan vilka är då de skelett och föremål från människor som är betydligt äldre än så?

saman
5 månader sedan

hej, kan du vara jätte snäll och länka mig till detta eventuella blogginlägg. Jag skulle jätte gärna vilja läsa den.

Filosofen
1 år sedan

Vet vi att vi tror, eller tror vi att vi vet?